Kết quả tìm kiếm

 1. DimDim@

  Sinh 12 học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

  Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại , phát biểu nào dưới đây là chính xác? A. CLTN luôn có xu hướng đào thải một alen của một gen , không có trường hợp nào mà CLTN lại bảo tồn cả 2 alen của một gen nghiên cứu. B. Khi không có tác động của đột biến , CLTN và di- nhập gen thì...
 2. DimDim@

  Sinh 11 Ôn tập

  Mọi người ơi, cho mình xin tổng hợp lí thuyết chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng với ạ
 3. DimDim@

  Toán 12 Tính modun của số phức

  Cho số phức z thoả mãn z - 4 = (1+i)|z| - (4 + 3z)i. Modun của số phức z bằng: Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
 4. DimDim@

  Toán 12 Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

  Vì sao m không phải là -1/2 vậy ạ
 5. DimDim@

  Toán 12 Phương trình đường thẳng

  Trong không gian O x y z, cho điểm M(0 ; 2 ; 0) và đường thẳng d:\left\{\begin{array}{l}x=4+3 t \\ y=2+t \\ z=-1+t\end{array}\right.. Đường thẳng đi qua M, cắt và vuông góc với d có phương trình là A. \dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z}{2} B. \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z}{-2} C...
 6. DimDim@

  Toán 12 Quãng đường ô tô khi đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn

  Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
 7. DimDim@

  Toán 12 Viết phương trình đường thẳng

  Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
 8. DimDim@

  Toán 12 Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

  Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
 9. DimDim@

  Sinh 12 chuỗi thức ăn trong quần xã

  Nói về chuỗi thức ăn trong quần xã, phát biểu nào sau đây sai? A. Chuỗi thức ăn cho biết mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quân xã. B. Trong thiên nhiên có hai loại chuỗi thức ăn cơ bản. C. Trong một quần xã hai chuỗi thức ăn hoạt động đồng thời. D. Trong một quần xã, cả hai loại...
 10. DimDim@

  Sinh 12 chuỗi và lưới thức ăn

  Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? 1. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn. II Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi. III. Tất cả các chuỗi thức ăn trên cạn đều được bắt...
 11. DimDim@

  Sinh 12 diễn thế nguyên sinh

  Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, càng về sau thì: A. Tính ổn định của quần xã càng cao. B. Độ đa dạng càng cao, kích thước mỗi quần thể càng lớn. C. Độ đa dạng càng thấp, kích thước quần thể càng lớn. D. Số lượng loài càng giảm. Mọi người giải thích bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
 12. DimDim@

  Sinh 12 diễn thế sinh thái

  Khi nói về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Diễn thế sinh thải là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật qua các giai đoạn tương ứng với điều kiện mỗi trường sống. II. Trong diễn thế: loài ưu thế sẽ làm thay đổi điều kiện sống, luôn lấn át các loài khác và...
 13. DimDim@

  Sinh 12 thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

  Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng? A. Tất cả các loài động vật đều được xếp và nhóm sinh vật tiêu thụ. B. Tất cả các loài vì khuẩn đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải. C. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường . D. Một...
 14. DimDim@

  Sinh 12 thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

  Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiều phát biểu sau đây đúng? I. Tất cả các loài sinh vật dị dưỡng đều được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ. II. Tât cả các loài vi tảo đều được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất. III. Một số thực vật cộng sinh cũng đưoc xếp vào nhóm sinh...
 15. DimDim@

  Sinh 12 sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã

  Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu nào sau đây không đúng? (1).Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật. (2).Sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh...
 16. DimDim@

  Sinh 12 Đồ thị biểu diễn biển động số lượng thỏ và mèo rừng ở Canada

  Đồ thị dưới đây biểu diễn biển động số lượng thỏ và mèo rừng ở Canada, nhận định nào không đúng về mối quan hệ giữa hai quân thể này? A. Sự biển động số lượng của mèo rừng phụ thuộc vào số lượng của thỏ. B. Đường tăng trưởng của quần thể thỏ không phụ thuộc và quần thể mèo rừng. C. Quần thể...
 17. DimDim@

  Sinh 12 loại môi trường nào sau đây, các nhân tố sinh thái thường có giới hạn hẹp nhất

  Ở loại môi trường nào sau đây, các nhân tố sinh thái thường có giới hạn hẹp nhất? A. Môi trường đất. B. Môi trường nước. C. Môi trường trên cạn. D. Môi trường sinh vật. Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
 18. DimDim@

  Sinh 12 Quan hệ cạnh tranh

  Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cạnh tranh giành nguồn sống cạnh tranh giữa các con đực giành con cái (hoặc ngược lại) là hình thức phổ biển trong tự nhiên. II. Quan hệ canh tranh đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể...
 19. DimDim@

  Sinh 12 Nguồn gốc sự sống

  Khi nói về sự phát sinh sự sống trên Trái đất, phát biểu nào sau đây đúng? A. Tế bào nhân sơ được tạo ra ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học. B. Prôtêin được tạo ra ở giai đoạn tiến hóa hóa học. C. Axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi đầu tiên là ADN. D. Tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy) là...
 20. DimDim@

  Sinh 12 Nhân tố tiến hóa

  Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thể hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tổ tiến hóa. Cho các phát biểu sau: I. Quần thể này là quần thể tự thụ phấn. II. Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 có thể do di nhập gen. III.Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng...
Top Bottom