Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Toán 12 Diện tích, thể tích

    1. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy tam giác vuông tại A, AB=a, \widehat{ACB}=60 độ. Đường chéo BC' tạo với mp đáy một góc 30 độ. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC. Diện tích mặt cầu (S) bằng? 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AD=8, CD=6 AC'=12. Tính diện tích toàn phần...
Top Bottom