Kết quả tìm kiếm

 1. loloda

  Ngoại ngữ điền từ vào ô trống

  III.Vocabulary and Grammar:Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 1.A child comes to his parents to see that they ………….his needs, desires, and ambition. Agree b. respect c. admire d. worry 2. Children learn from how they see their parents …………; when parents are getting...
 2. loloda

  Ngoại ngữ tìm phát âm khác

  REVISION FOR MID- FIRST TERM TEST UNIT 1 + 2 - 3 ENGLISH 11 NEW I. Find the words which has a different sound in the part underlined. A. childcare b. privacy c. mature d. elegant A. afford b. force c. top d. norm A. compassion b. progress c. discussion d. pressure a.achievement...
 3. loloda

  Sử 11 So sánh lịch sử cách mạng

  So sánh tiêu chí của CM tháng 10 Nga và CM tư sản thời cận đại trên phg diện : + mục tiêu +nhiệm vụ +giai cấp lãnh đạo +động lực chính +tính chất +kết quả +ý nghĩa lịch sử Kẻ bảng lm rõ.
 4. loloda

  Lượng giác

  Sin^3(x)+cos^3(x)=2(sin^5(x)+cos^5(x) Tìm x
 5. loloda

  Toán Lượng giác

  sin^2(x)+sin^2(3x)-2cos^2(2x)=0
 6. loloda

  Lượng giácL

  Câu 36 ạ
 7. loloda

  Lượng giác

  sin^2x)+sin^2(3x)=cos2x)+cos^2(3x)
 8. loloda

  Ngoại ngữ Đề thi

  Lien Son High School – English Group New teaching and testing projects UNIT 1 Friendship I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others. 1. a. machine b. change c. teacher d. choose 2. a. condition b. option c. suggestion d. relation 3. a. believe b...
 9. loloda

  Giải pt

  Cos2x+cosx=0 Tiếp cosx+cos3x=0
 10. loloda

  Vật lí Cường độ điện trường. Các bn giúp vs

  Cho 3 đỉnh giống nhau đặt 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại tâm tam giác.
 11. loloda

  Tìm tính nhanh

  9×abc= a0bc. Tìm a,b và c.
 12. loloda

  Ngoại ngữ mạo từ

  Exercise 2: Choose the best answer 1. My mother goes to church in ______ morning. A. x B. every C. the D. a 2. I eat ______ everyday. A. a banana B. banana C. the bananas D. any banana 3. Harry is a sailor. He spends most of his life at _____ sea. A. a B. an C. the D. x 4. There are...
 13. loloda

  Địa Địa lí thế giới.

  Các anh chị hay bạn nào biết địa nhận xét cụ thể cho mình dân số Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Cảm ơn nhiều nha.
 14. loloda

  toán vui cơ bản lớp 4

  Một cửa hàng bán gạo trong 4 ngày , ngày 1 bán 1/3 của 3 ngày kia, ngày 2 bán ½ số gạo 3 ngày kia , ngày 3 bán 1/5 số gạo 3 ngày kia, ngày 4 bán kém ngày thứ 2 là 20kg. tính số gạo bán 4 ngày và mỗi ngày.
 15. loloda

  Ngoại ngữ mệnh đề

  8.He had written her many times , but she didn’t give any reply , ......... they had been out of touch ever since. 9.We discussed the issue all day, ......................... we couldn’t come to a final conclusion. 10.It started to rain hard , ............................... we decided to stay...
 16. loloda

  đố nhanh

  (m-2)/(m+1)<o tìm giá trị m
 17. loloda

  bài toán hàm số năng cao .

  Câu 1:Cho hàm số y= 4xmũ2 -4mx + mmũ2 – 2m . X xác định tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2,0] bằng 3. Câu 2: Cho parabol (P) : y= xmũ2 -4x =m (m là tham số) . Tìm tất cả các giá trị của m sao cho (P) cắt trục Ox tại điểm phân biệt A,B với OA = 3OB
 18. loloda

  Ngoại ngữ Chia động từ

  how long (learn) __ english?
 19. loloda

  Địa 10 bài thi hk 2 lớp 10

Top Bottom