Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hóa 11 bt Cacboxylic

    Để trung hòa 0,58g một axit cacboxylic X cần dùng 100ml dd KOH 0,1M. Biết Mx<150 . CTCT của X là: A. C2H5COOH B. C2H2COOH C. CH2(COOH)2 D. CH3COOH
Top Bottom