Kết quả tìm kiếm

  1. D

    English THCS Trắc nghiệm

    The assistant suggested _____ the next day when the manager would be there. A. we are coming back B. to come back C. we will come back D. we came back Tại sao câu này là D ạ? Mình tưởng suggest + S (should) V. Có vài người nói là lùi thì của gián tiếp mà mình thấy trên Cambridge họ vẫn ko chia
  2. D

    English THCS Tìm lỗi sai

    The radio telescope, invented (A) in 1932, has capabilities (B) beyond far (C) those of optical telescopes in tracking (D) signals from galaxies. Cho em hỏi chút tại s D lại ko sai ạ? Em tưởng have capabilities of Ving chứ ko phải in
Top Bottom