Kết quả tìm kiếm

 1. tranhainam1801

  nghị luận

  Thể hiện mình là một nhu cầu của tuổi học sinh. Hãy viết một đoạn văn (200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học đường. cho hỏi đây là nghị luận về hiện tượng xã hội hay tư tưởng đạo lý
 2. tranhainam1801

  Toán bất đẳng thức

  1) cho a,b,c tm abc=1, a^3>36 cm \frac{a^2}{3}+b^2+c^2>ab+bc+ca 2) a,b,c>0 cm abc+2+\frac{(a-1)^2+(b-1)^2+c-1)^2}{\sqrt{2}}\geq a+b+c
 3. tranhainam1801

  Ngoại ngữ Đảo ngữ

  He was unable to make both ends meet though he worked very hard -----> hard working as ........................................................
 4. tranhainam1801

  Toán bất đẳng thức

  Cho a,b,c,d thỏa mãn abc+bcd+cda+dab=a+b+c+d+ căn2012 c/m ([a^2 +1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1) >=2012 mình viết vội nên ko kịp gõ công thức mn thông cảm
Top Bottom