Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Hóa Hóa 9

  Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và fe bàng 500ml dung dịch HCl a mol/lit (lấy dư 20%) thu được 8,96l khí H2 đktc a) Tính phần trăm các chất có trong hỗn hợp b) Tính a
 2. N

  Hóa Hóa 9

  Cho e hỏi tại sao lại là 0,5x-y mà k phải là 0,5x vậy ạ??
 3. N

  Hóa Hóa 9

  Cho 16,8 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được SO2 và dd X cô cạn dung dịch X thu đc 52,8gam muối khan a) tính kl H2SO4 phàn ứng b) Cho toàn bộ lượng SO2 thu đc ở trên tác dụng với 550ml dung dịch KOH 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc dd Y tính kl chất tan có trong...
 4. N

  Hóa Hóa học 9

  trộn 300 gam dd H2SO4 7,35% với 200gam dd HCl 7,3% thu được dd X a) tính nồng độ% của dung dịch X b) Cho 8,7gam hỗn hợp gồm Mg và Fe hòa tan vừa đủ trong 250g dd X trên tạo ra dung dịch Y và V lít khí H2. Tính V ở đktc tính khối lượng hỗn hợp muối có trong dung dịch Y và khối lượng của mỗi kl...
Top Bottom