Kết quả tìm kiếm

  1. Sương Phan

    Công nghệ 11.

    Giúp mình đi. Làm sao vẽ tốt kĩ thuật công nghệ 11? 1. Mình ko biết lấy tỉ lệ,số liệu như thế nào? 2. Mình cũng ko biết làm sao nhìn vào hình mà biết vẽ ra hình chiếu bằng,hình chiếu cạnh và hình chiếu đứng? Cụ thể là 6 hình SGK trang 21.
  2. Sương Phan

    Vật lí Vật lí 11

    Hai điện tích có cùng độ lớn q1=q2=4.10^-9 đặt tại điểm A và B trong chân không cách nhau một khoảng 12cm. Xác định cường độ điện trường tại: a. M là trung điểm AB. b. Điểm N biết AN=4cm,BN=8cm. Giúp mình hiểu ra đi mấy bạn!
Top Bottom