Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Toán 10 Viết phương trình đường tròn

    Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc Δ1: x + y - 1 = 0 và tiếp xúc với Δ2: x - 2y +3 = 0 tại A (1 : 2)
Top Bottom