Kết quả tìm kiếm

  1. X.Linh

    phương trình mặt phẳng

    . -1,2,3 là tọa độ điểm A đó bạn . AM = (2k,2k,-8k)=(xM+1,yM-2,zM-3) =>Tọa độ điểm M
Top Bottom