Kết quả tìm kiếm

  1. ngantranbgiang@gmail.com

    Sinh [Sinh 12] Quy luật phân ly

    Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbddEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ?
  2. ngantranbgiang@gmail.com

    Sinh [Sinh 12] Xác định tỷ lệ kiểu hình ở F1

    Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbddEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ?
Top Bottom