Kết quả tìm kiếm

  1. khuongkien25

    Toán Định lý Vi-ét

    1) Giả sử phương trình: x^{2}+mx+n=0 có 2 nghiệm x_{1},x_{2}. Chứng minh: x_{1}^{2} + x_{2}^{2} \geq 1 với n \leq m-1. 2) Chứng minh rằng: Nếu a_{1}, a_{2} là 2 nghiệm của phương trình: x^{2} + px +1 = 0 và b_{1}, b_{2} là các nghiệm của phương trình: x^{2} + qx+1=0 thì (a_{1}-b_{1})(a_{2} -...
  2. khuongkien25

    Toán Phương trình bậc 2 - định lý Vi-ét

    Giả sử phươn trình: x^{2}+mx+n=0 có 2 nghiêm x_{1},x_{2}. Chứng minh: x_{1}{2} + x_{2}{2} \geq 1 với: n\leq m-1
Top Bottom