Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hóa 9 Bài toán HSG Hoá lớp 9

    Chia 5,34 gam hỗn hợp X gồm Zn và Mg thành hai phần. Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,792 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) Phần 2: Hoà than hoàn toàn trong 500 ml dung dịch Y gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,08M thu được dung dịch G và...
Top Bottom