Kết quả tìm kiếm

  1. rinrinnnnn

    (ttoasn12) tìm t sao cho MN min

    cho tứ diện SABC có SA=CA=AB=a\sqrt{2}. SA \perp (ABC). tam giác ABC vuông tại A. M thuộc SA, N thuộc BC sao cho AM=CN=t (0<t<2a) tìm t sao cho MN min? :) ai giải giúp mình với!
  2. rinrinnnnn

    !!!!!

    !!!!!
Top Bottom