Kết quả tìm kiếm

 1. H

  [Sinh 12] Gen

  1. Một gen có số Nucleotit loại X= 270, chiếm 15% số Nucleotit của gen. Quá trình tái bản của gen đã hình thành tất cả 28980 liên kết Hdiro, xác định: a. Chiều dài của gen và số Nucleotit mỗi loại của gen b. Số Nucleotit mỗi loại trong các gen con hình thành c. Số Nucleotit tự do mỗi loại...
 2. H

  Sinh [sinh12]Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy didnhj thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn sao với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp...
 3. H

  Sinh [sinh12]Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

  Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường mang gen bệnh, khả năng họ sinh ra được con gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu?
 4. H

  Sinh [sinh12]Liên kết gen và hoán vị gen

  Bài 1: Một cá thể có kiểu gen AB/ab DE/de . Nếu xảy ra hoán vị gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau? Bài 2: Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể Ab/aB (...
 5. H

  Sinh [sinh12]Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

  Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn :114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Kiểu gen của bí quả tròn lại với bí quả dẹt F1 là?
 6. H

  Sinh [sinh12]Quy luật phân li độc lập

  Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; Gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu...
 7. H

  Toán Bài toán thực tế

  Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 12%/ năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách như sau, sau đúng 1 tháng kể từ ngày vay ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng 1 tháng, số tiền hoàn nợ mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau 3 tháng kể từ...
 8. H

  Hóa Công thức phân tử của amino axit

  Cho Amino axit A tác dụng với CH3OH có khí HCl làm xúc tác được chất hữu cơ B có tỉ khối hơi so với hidro là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 game B, thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của A là?
 9. H

  Hóa Khối lượng muối

  Cho m gam etyl metyl amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được (m + 4,38) gam muối. Giá trị của m là?
 10. H

  Toán Tập hợp giá trị tham số

  Gọi S là tập hợp các giá trị m để đồ thị hàm số y= (1/3)x^3 - mx^2 + (m^2 -1)x có 2 điểm cực trị A, B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng y= 5x - 9. Tính tổng các phần tử của S.
 11. H

  Toán Cực trị và tham số

  Tìm m để đồ thị hàm số y = (1/4)x^4 - (3m+1)x^2 + 2(m+1) có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác có trọng tâm tại O
 12. H

  Toán Cực trị và tham số

  Cho hàm số y =x^4 - 2mx^2 + 2m Tìm m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích bằng 1
 13. H

  Hóa [Lớp 12] Thể tích khí Hidro

  Cho 216 gam Glucozo phản ứng vừa đủ với Kali thì thể tích khí Hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là?
 14. H

  Hóa [Lớp 12] Khối lượng dung dịch sau phản ứng

  Cho 27 gam Glucozo phản ứng hoàn toàn với một lượng dư phức bạc Amoniac. Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào?
 15. H

  Hóa Đốt cháy 2 este

  Mình biết đáp án là 25 gam, nhưng k giải ra được, k biết do đề sai hay còn cách nào khác k nữa. ):
 16. H

  Hóa Đốt cháy 2 este

  Đề trắc nghiệm bạn. A. 68.2 gam B. 25 gam C. 19.8 gam D. 43 gam
 17. H

  Hóa Thủy phân Este X thu được muối Y và anconl Z

  Đề trắc nghiệm bạn Có đáp án này: A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH2CH2CH3 C. CH3COOCH(CH3)2 D. HCOOCH2CH2CH3
 18. H

  Hóa Đốt cháy 2 este

  Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở, cần dùng 3.24 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 48.4 gam khí CO2. Giá trị của m là?
 19. H

  Hóa Thủy phân Este.

  Làm chi tiết ra dùm t được k? Từ %NA sao suy ra R=27(C2H3) Với lại sao R=27(C2H3) T k hiểu ):
 20. H

  Hóa Đốt cháy 3 este

  Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp chứa 3 este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình chứa một lượng dư nước vôi trong thì khối lượng bình tằng thêm 6.2 gam. Khối lượng dung dịch trong bình sau phản ứng thay đổi như thế nào?
Top Bottom