Kết quả tìm kiếm

  1. kobato_kiyokazu2

    Toán Căn thức bậc hai

    Tìm các giá trị của x để biểu thức sau đây được xác định: a) \sqrt{3x-^{2}}+\frac{1}{\sqrt{3x+2}} b) \sqrt{-x^{2}+5x-4}+\frac{1}{2x-7} c) \sqrt{\frac{3x^{2}}{2x+1}-1} d) \sqrt{7x^{2}-x+1} e) \sqrt{-x^{^2}+x-8} f) \sqrt{9x^{2}-6x+1}+\frac{1}{1-3x} Làm ơn giúp mk với! Thanks trc!
Top Bottom