Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Toán 9 Tìm giá trị biểu thức

  (d) <=> y = 2mx-2x+2m-1 <=> m(2x+2) = y+2x+1 (1) Vì d luôn đi qua một điểm (a;b) cố định với mọi m => b+2a+1 (thay (a;b) vào VP (1)) và 2a+2 (thay a vào 2x+2) luôn bằng một giá trị cố định => Gía trị đó chỉ có thể bằng 0 (vì m thay đổi nhưng lại nhân với một số cố định bằng một số cố định -->...
 2. P

  Toán 9 số cặp nghiệm nguyên dương của phương trình trên là

  Từ đề => y = (32-3x)/4 Vì x, y nguyên dương => 32-3x>0 (x>0) và 32-3x là bội của 4 + 32-3x>0 <=> 0<x<32/3 --> x thuộc (0;10] + 32-3x là bội của 4 => 32-3x = 4(8-(3/4)x) => x thuộc (0;10) và là các số chia hết cho 4: 4; 8 => có 2 cặp nghiệm nguyên dương (4; 5) và (8; 2)
 3. P

  English THPT dịch nghĩa của câu

  Sự/vật/đồ dự phòng/chuẩn bị trước có ở trong tủ (cabinet (n): a piece of furniture with doors, drawers and/or shelves, that is used for storing or showing things - Oxford dictionary)
 4. P

  Toán 9 Tổng các giá trị của m là

  Với x=0 <=> y= -5m => Điểm (0; -5m) là giao điểm Oy với d Với y=0 <=> x= 5m/(2m-3) => Điểm (5m/(2m-3); 0) là giao điểm Ox với d Để tạo thành tam giác cân (chỉ có thể cân tại O) <=> -5m = 5m/(2m-3)...
 5. P

  Sinh 12 XÁC ĐỊNH QUI LUẬT DI TRUYỀN

  Đề: Cho một cây hoa đỏ (cây A) giao phấn với ba cây cùng loài, kết quả thu được như sau: - Với cây 1: đời con có 25% hoa trắng : 50% hoa vàng : 25% hoa đỏ - Với cây 2: đời con có 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa vàng : 6,25% hoa trắng - Với cây 3: đời con có 50% hoa vàng : 37,5% hoa đỏ : 12,5% hoa...
 6. P

  Toán 12 Tính F(x)

  Cho hàm y=f(x) nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên [1; + ∞), f(1) = 2 và x.f(x).f'(x)-[f(x)]^2={\frac x2^3}, \forall x \in [1; + ∞). Tính f(2)
 7. P

  Hóa 12 ESTE ĐA CHỨC

  Cho mình hỏi tạp chức là gì? Vậy nó có phải este không? Cảm ơn bạn
 8. P

  Hóa 12 ESTE ĐA CHỨC

  Cho mình hỏi chất này các chất sau có phải este không (Nếu phải thì kèm cách điều chế) a/ CH3OOC-COOC2H5 b/ HOOC-COOCH3 Cảm ơn các bạn nhiều
 9. P

  Toán 9 ôn tập hệ thức lượng trong tam giác vuông (Tiếp)

  a/ CHD vuông tại H đường cao HM => CD.CM = CH^2 (Hệ thức lượng) Tương tự với CHE đường cao HN: CN.CE = CH^2 Vậy: CD.CM = CN.CE b/ CM/CE = CN/CD (từ a/) và góc C chung => đồng dạng
 10. P

  English THCS . Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

  III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 1. She ................... to the radio in the morning. A. listen B. watches C. listens D. sees 2. My friend ................... English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have 3. I am...
 11. P

  Toán 12 Hàm hợp

  Đề: Tìm GTLN, GTNN của hàm số f(x) = {\frac {8sinx - 3} {sin^2x - sinx +1}} Giải: D = R Đặt t = sinx => y'(t) = {\frac {-8t^2 + 6t +5} {(t^2 - t +1)^2}} --> y'=0 -->.... Cho mình hỏi: tại sao chỗ đặt t rồi tìm y'(t) lại không nhân thêm t'. Vì theo mình nghĩ (t = sinx) thì t cũng là một hàm số...
Top Bottom