Kết quả tìm kiếm

  1. nguyen17072003

    Vật lí 11 Lực điện trong lục giác đều

    1/Có 6 điện tích q bằng nhau đặt trong không khí của lục giác đều cạnh a. Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích. 2) Bốn điện tích q giống nhau đặt ở bốn đỉnh tứ diện đều cạnh a. Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích. 3) Hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a= 66*10^{-10} đặt trong chân không. Xác định...
Top Bottom