Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Toán Tam giác

  Cho tam giác ABC, \widehat{A}=90^{\circ}, AB<AC, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh. AH^{3}=BC.BD.CE
 2. H

  Toán Chứng minh BĐT

  \frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}
 3. H

  Toán Chứng minh

  Cho(x+\sqrt{x^{2}+2013})(y+\sqrt{y^{2}+2013})=2013 Chứng minh: x^{2013}+y^{2013}=0
 4. H

  Toán Chứng minh

  Cho (x+\sqrt{x^{2}+2013})(y+\sqrt{y^{2}+2013})=2013
 5. H

  Toán Tìm Min

  Tìm Min: 3y^{2}+x^{2}+2xy+2x+6y+2017
 6. H

  Toán Chứng minh

  Cho: (x+\sqrt{x^{2}+2013})(y+\sqrt{y^{2}+2013})=2013 Chứng minh: x^{2013}+y^{2013}=0
 7. H

  Toán Giải phương trình

  6t^{2}-5t-50=0
 8. H

  Toán Rút gọn

  A=\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}} B=\frac{(5+2\sqrt{6})(49-20\sqrt{6})\sqrt{5-2\sqrt{6}}}{9\sqrt{3}-11\sqrt{2}}
 9. H

  Toán Giải phương trình

  \sqrt{x^{2}+2x+5}+\sqrt{7x^{4}+14x^{2}+32}=6-2x-x^{2}
 10. H

  Toán Tính

  Cho a^{3}+b^{3}+c^{3}=3abc với a,b,c khác 0 và a+b+c khác 0 Tính P=(2008+\frac{a}{b})(2008+\frac{b}{c})(2008+\frac{c}{a})
 11. H

  Toán Chứng minh

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. AA', BB', CC' lần lượt là các đường cao. H là trực tâm. Chứng minh rằng:\frac{AH}{HA'}+\frac{BH}{HB'}+\frac{CH}{HC'}\geq 6
 12. H

  Topic đăng kí tham gia dự thi event "Cây bút trẻ 2017"

  - Tên đầy đủ: Nguyễn Việt Hoàng - Lớp: 9 - Email: hoanglop7amt@gmail.com Duyệt !
 13. H

  Toán Chứng minh

  Sửa rùi bạn
 14. H

  Toán Chứng minh

  Cho tam giác ABC có cả 3 góc nhọn. AA', BB', CC' lần lượt là các đường cao. H là trực tâm. CM: \frac{AH}{HA'}+\frac{BH}{HB'}+\frac{CH}{HC'} >= 6
 15. H

  Toán Tìm Min

  Cho x, y, z > 0 thỏa mãn: x+y+z=2. Tìm Min của P=\frac{x^{2}}{y+z}+\frac{y^{2}}{z+x}+\frac{z^{2}}{x+y}
 16. H

  Toán Tính

  Giúp mình nốt đi bạn
 17. H

  Toán Tính

  Cho a^{3}+b^{3}+c^{3}=3abc với a, b, c\neq 0 Tính P= (2008+\frac{a}{b})(2008+\frac{b}{c})(2008+\frac{c}{a})
 18. H

  Toán Cho biểu thức

  Cho biểu thức: P= \frac{4\sqrt{x}+4}{x+2\sqrt{x}+5} (x>0) a. Chứng minh P\leq 1 b. Tìm x thỏa mãn: (\sqrt{x}+1).P=1
 19. H

  Toán Tính

  Cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện: xy+yz+zx=1 Tính T= x\sqrt{\frac{(1+y^{2})(1+z^{2})}{1+x^{2}}}+y\sqrt{\frac{(1+z^{2})(1+x^{2})}{1+y^{2}}}+z\sqrt{\frac{(1+x^{2})(1+y^{2})}{1+z^{2}}}
 20. H

  Toán Tìm Min

  Cho x,y là các số dương thỏa mãn x+y \geq \frac{34}{35}. Tìm GTNN của biểu thức: A=3x+4y+\frac{2}{5x}+\frac{8}{7y}
Top Bottom