Kết quả tìm kiếm

  1. CAO ĐỨC TÂM

    Vật lí 12 GIAO THOA HAI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

    Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,5 mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 1,5 m và nguồn sáng phát ra 2 bức xạ có λ_1=0,48 μm; λ_2=0,64 μm . Kích thước vùng giao thoa trên màn là 2 cm. Tính số vân quan sát đc trên màn
Top Bottom