Kết quả tìm kiếm

 1. Myha1234

  English THPT giới từ

  Was this film made ... the 1980s ? i could's believe it A. on B. to C. of D. in
 2. Myha1234

  Sử 12 Nội dung nào không phản ánh đúng ý

  Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)? A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam. B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc. C...
 3. Myha1234

  Toán 12 tích phân

  mọi người giúp e bài này với ạ
 4. Myha1234

  Toán 12 tính tích phân

  mọi người chỉ em bài này với ạ
 5. Myha1234

  Toán 12 tích phân

  giúp e giải bài này theo cách đồng nhất hệ số với ạ, e cảm ơn nhiều
 6. Myha1234

  English THPT write

  Write a paragraph of about 120 -170 words on the topic of how to use coral reefs
 7. Myha1234

  Sinh 12 chọn đáp án đúng

  trong 1 quần thể thực vật, người ta phát hiện thấy NST số 11 có các gen phân bố theo trình tự khác nhau, do kết quả của đột biến đảo đoạn NST là (1) ABCDEFGH (2) ABCDGFEH (3) ABGDCFEH giả sử (1) là trình tự các gen trên NST gốc. Mối liên hệ trong quá trình phát sinh các dạng bị đảo có khả năng...
 8. Myha1234

  dạ rồi ạaa

  dạ rồi ạaa
 9. Myha1234

  Sinh 12 tính tỉ lệ kiểu gen

  Tìm tỉ lệ kiểu gen , tỉ lệ kiểu hình của các phép lai sau, biết alen A qui định hoa đỏ , alen a quy định hoa trắng AA x AA AA x Aa AA x aa Aa x Aa Aa x aa aa x aa
 10. Myha1234

  Công nghệ điện trở

  - đỏ cam vàng vàng nâu - nâu tím lam lục là điện trở bao nhiêu ôm ?
 11. Myha1234

  English THPT writting

  Write a paragraph about advantages and disadvantages of living in the city ?
 12. Myha1234

  Hóa 12 tính khối lượng

  lên men 86,8(g) glucozo vs hiệu suất pu là 90% lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dd nước vôi trong dư thì lượng kết tỏa thu đc là bao nhiêu (g)
 13. Myha1234

  English THPT writting

  talk about the person you admire ? ( why?)
 14. Myha1234

  Sinh 11 phân biệt

  Phân biệt hình thức đẻ trứng với đẻ con ở động vật ?
 15. Myha1234

  English THPT Reported speech with infinitive

  1. “Remember to write to me soon," she said to me. -> She reminded........... 2."You'd better spend more time learning to write," I said to the boy. -> I advised............. 3."Would you like to have dinner with us tonight,” Mike said. " -> Mike invited............. 4.Please, please turn off...
 16. Myha1234

  English THPT reported speech

  1. "If you go to bed on an empty stomach, you won't be able to sleep well." → Tom's father told him if 2. "If you follow my advice, your health will be much better.” → Ann's doctor 3. "If I consumed a lot of fast food, I could become overweight." ► Alice said that 4. "Don't forget to take...
 17. Myha1234

  English THPT Reported speech with gerund

  1. "I feel like going to America next month." Margaret said. Margaret looked.................. 2. "It was your fault. You didn't tell me," she told me She accused........ 3. "I don't think that we must widen the village road", he said He objected ... 4."You are so selfish to behave like...
 18. Myha1234

  English THPT Use the words ...

  V. Use the words given at the end of some of the lines to form a word that fit in the gap in the same line. 1. The bookcase and the table are 5 feet and 3 feet high, …………… ……... (respect) 2. Further education offers courses that help us develop …… ……….. skills and knowledge. (analyze) 3...
 19. Myha1234

  English THPT practice

  I. Choose the word which is pronounced differently from the rest 1. A. heritage B. excavate C. generate D. stage 2. A. dynasty B. assignment C. infrastructure D. city 3. A. numerous B. luxury C. perfume D. monument 4. A. expectancy B. citadel C. intact D. undergraduate 5. A. vegetable B...
 20. Myha1234

  English THPT viết về paris

  viết bài văn giới thiệu sơ lược về Paris bằng tiếng ạnh bao gồm : - vị trí - dân số - con người - ngôn ngữ - cách chào hỏi
Top Bottom