Kết quả tìm kiếm

 1. buihuycuong88

  English THPT CHỮA LỖI SAI VÀ SỬA LỖI

  The new motorbike took him a few hundred dollars. A. took B. a few C. hundred D. dollars MÌNH KHÔNG THẤY CÂU NÀY SAI Ở ĐÂU CẢ, GIÚP MÌNH VỚI!
 2. buihuycuong88

  English THPT Từ cùng trường nghĩa khiến mình rất phân vân!!! Giúp mình với!!!!

  Our airline is now a serious ___________ to many of the bigger companies. A. enemy B. opponent C. competitor D. rival CHỌN ĐÁP ÁN NÀO ĐÂY CÁC BẠN ƠI, MÌNH ĐANG PHÂN VÂN GIỮA C VỚI D T.T CỨU MÌNH VỚIIIIIIII
 3. buihuycuong88

  English THPT Giúp mình mấy bài chữa lỗi sai lớp 12 với!!! Cần gấp lắm ạ!!!!

  CHỮA LỖI SAI VÀ SỬA LỖI 1. The model results were subsequently certified experimentally, and others are readily testable. A. The B. certified C. others D. testable 2. In the first 24 hours after childbearing, it rapidly drops back down to normal levels. A. In B. childbearing C. drops D. normal...
Top Bottom