Kết quả tìm kiếm

  1. miumiudangthuong

    Vật lí [Lý 12] Tính biên độ dao động

    Một vật dao động điều hòa với biên độ là A, tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là 20 \Pi cm/s . Khoảng thời gian giữa 5 lần kế tiếp vật qua vị trí có li độ x= A/2 là 2s. Lấy \Pi ^{2} =10. Biên độ dao động bằng: A. 4 B. 5 C. 8 D. 10
Top Bottom