Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Hà Ly

  Sử 12 Thảo luận chung

  vì sao lúc đó liên xô là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất luôn bị các nước đế quốc thực hiện chính sách thù địch và cấm vận ?
 2. Trần Hà Ly

  Sử 12 Thảo luận chung

  Trình bày kế hoạch Đờ lát tơ xi ni Chứng minh thế chủ ñộng ñánh ñịch trên chiến trường chính Bắc bộ của quân ta vẫn ñược giữ vững sau chiến thắng Biên giới thu - ñông 1950 ñến trước ðông - Xuân 1953 - 1954.
 3. Trần Hà Ly

  Sử 12 Thảo luận chung

  Nêu những quyết ñịnh chính và ý nghĩa lịch sử của ðại hội ñại biểu lần thứ II của ðảng Cộng sản ðông Dương (2/1951).
 4. Trần Hà Ly

  Sử 12 Thảo luận chung

  Trình bày công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của ðảng Cộng sản ðông Dương và nhân dân Việt Nam kể từ sau Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương (tháng 5/1941). Nêu ý nghĩa của công cuộc chuẩn bị ñó.
 5. Trần Hà Ly

  Sử 12 Trình bày

  Những nét nổi bật (về chính trị và kinh tế) ở Mĩ La-tinh từ sau năm 1945 đến năm 2000. Nêu điểm khác biệt trong phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước khu vực Mỹ Latinh với các nước ở châu Á và châu Phi.
 6. Trần Hà Ly

  Sử 12 Trình bày

  Những nét nổi bật (về chính trị và kinh tế) ở Mĩ La-tinh từ sau năm 1945 đến năm 2000. Nêu điểm khác biệt trong phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước khu vực Mỹ Latinh với các nước ở châu Á và châu Phi.
 7. Trần Hà Ly

  Sử 12 Trình bày

  Những nét nổi bật (về chính trị và kinh tế) ở Mĩ La-tinh từ sau năm 1945 đến năm 2000. Nêu điểm khác biệt trong phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước khu vực Mỹ Latinh với các nước ở châu Á và châu Phi.
 8. Trần Hà Ly

  Sử 12 Trình bày

  Nêu những điều kiện thuận lợi tác động đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Phân tích ý nghĩa thắng lợi của phong trào đó.
 9. Trần Hà Ly

  Sử 12 Trình bày

  Tóm tắt các giai đoạn phát triển thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Thắng lợi đó đã tác động đến quan hệ quốc tế như thế nào?
 10. Trần Hà Ly

  Sử 12 Thảo luận chung

  Tình hình nước Nga dưới thời Vladimir Vladimirovich Putin
 11. Trần Hà Ly

  Sử 12 Trình bày

  trình bày quyết định quan trọng của hội nghị ianta
 12. Trần Hà Ly

  Sử 11 Đề xuất canh tân

  Trình bày khái quát nội dung của một số đề xuất canh tân đất nước ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX. Lý giải tại sao các đề xuất canh tân đó bị thất bại?
 13. Trần Hà Ly

  Sử 11 Quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ?

  Nêu ngắn gọn quá trình Pháp mở rộng đánh chiếm ra Bắc Kỳ vào năm 1873. Giải thích tại sao phải tới năm 1873 thực dân Pháp mới đánh ra Bắc Kỳ? Mục tiêu chính là gì?
 14. Trần Hà Ly

  Sử 11 Triều Nguyễn để mất nước?

  Nêu khái quát các mốc sự kiện chính trong quá trình xâm lược của Pháp ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884. Từ các sự kiện đó nêu quan điểm đánh giá của mình về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước.
 15. Trần Hà Ly

  Sử 11 Tình hình Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX?7

  Nêu khái quát tình hình Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX, từ đó nêu quan điểm của mình về những mặt tích cực, hạn chế trong chính sách chính trị, kinh tế, xã hội của nhà Nguyễn trước nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp.
 16. Trần Hà Ly

  Sử 11 Âm mưu xâm lược Việt Nam?

  Nêu ngắn gọn một số sự kiện thể hiện âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp trước năm 1858. Giải thích vì sao vào cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp lại đẩy mạnh hoạt động thăm dò và tiến hành xâm lược Việt Nam?
 17. Trần Hà Ly

  Yeahhh cuối cùng cũng có thời gian để comeback lại. Không biết diễn đàn dạo này có gì mới không?

  Yeahhh cuối cùng cũng có thời gian để comeback lại. Không biết diễn đàn dạo này có gì mới không?
 18. Trần Hà Ly

  Avatar của bạn nhìn quen quen

  Avatar của bạn nhìn quen quen
 19. Trần Hà Ly

  Bạn cũng vậy nhé

  Bạn cũng vậy nhé
 20. Trần Hà Ly

  Dạ hihi

  Dạ hihi
Top Bottom