Kết quả tìm kiếm

 1. loloda

  Ngoại ngữ điền từ vào ô trống

  III.Vocabulary and Grammar:Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 1.A child comes to his parents to see that they ………….his needs, desires, and ambition. Agree b. respect c. admire d. worry 2. Children learn from how they see their parents …………; when parents are getting...
 2. loloda

  Ngoại ngữ tìm phát âm khác

  REVISION FOR MID- FIRST TERM TEST UNIT 1 + 2 - 3 ENGLISH 11 NEW I. Find the words which has a different sound in the part underlined. A. childcare b. privacy c. mature d. elegant A. afford b. force c. top d. norm A. compassion b. progress c. discussion d. pressure a.achievement...
 3. loloda

  Sử 11 So sánh lịch sử cách mạng

  So sánh tiêu chí của CM tháng 10 Nga và CM tư sản thời cận đại trên phg diện : + mục tiêu +nhiệm vụ +giai cấp lãnh đạo +động lực chính +tính chất +kết quả +ý nghĩa lịch sử Kẻ bảng lm rõ.
 4. loloda

  Lượng giác

  Sin^3(x)+cos^3(x)=2(sin^5(x)+cos^5(x) Tìm x
 5. loloda

  Lượng giác

  Mk lm đc r bn
 6. loloda

  Toán Lượng giác

  sin^2(x)+sin^2(3x)-2cos^2(2x)=0
 7. loloda

  Lượng giácL

  Câu 36 ạ
 8. loloda

  Lượng giác

  sin^2x)+sin^2(3x)=cos2x)+cos^2(3x)
 9. loloda

  Ngoại ngữ Đề thi

  Lien Son High School – English Group New teaching and testing projects UNIT 1 Friendship I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others. 1. a. machine b. change c. teacher d. choose 2. a. condition b. option c. suggestion d. relation 3. a. believe b...
 10. loloda

  Giải pt

  Giair hộ mk bn ơi
 11. loloda

  Giải pt

  Cos2x+cosx=0 Tiếp cosx+cos3x=0
 12. loloda

  Vật lí Cường độ điện trường. Các bn giúp vs

  Cho 3 đỉnh giống nhau đặt 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại tâm tam giác.
 13. loloda

  Toán [Toán 10] Công thức tính lượng giác

  CÁI ĐẦU TRC Ạ cái đầu tiên đó ạ em sắp đi hk r giúp em nhanh ạ
 14. loloda

  Toán [Toán 10] Công thức tính lượng giác

  @chi254 @gaconkudo A CHỊ GÚP EM VS NHA
 15. loloda

  Tìm tính nhanh

  Sr bn là 9×abc=a0bc
 16. loloda

  Tìm tính nhanh

  9×abc= a0bc. Tìm a,b và c.
 17. loloda

  Ngoại ngữ mạo từ

  Exercise 2: Choose the best answer 1. My mother goes to church in ______ morning. A. x B. every C. the D. a 2. I eat ______ everyday. A. a banana B. banana C. the bananas D. any banana 3. Harry is a sailor. He spends most of his life at _____ sea. A. a B. an C. the D. x 4. There are...
 18. loloda

  Địa Địa lí thế giới.

  cụ thể hơn đc ko ạ em lm thành phần dài ăn điểm cao ạ!
 19. loloda

  Địa Địa lí thế giới.

  Các anh chị hay bạn nào biết địa nhận xét cụ thể cho mình dân số Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Cảm ơn nhiều nha.
Top Bottom