Kết quả tìm kiếm

 1. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well. A. command B. level C. smattering D. knack Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society. A. critical B. inflammatory C. pent-up D. hefty...
 2. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Q1. B Q2. B Q3. A Q4. A Q5. B
 3. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Q1: D Q2: B Q3: B Q4: B Q5: D
 4. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant. A. raucous B. audible C. harrowing D. disconcerting Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______. A. chest B. heart C...
 5. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  16. They ______ a big fortune when they were young, so they didn’t have to work hard. A. came into B. went up C. came across D. went around 17. The biggest fear is that humans might ______ control over robots. A. gain B. keep C. lose D. take 18. He had no prior ______ of the language before...
 6. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  11. The trouble with James is that he never _______ on time for a meeting. A. turns up B. takes off C. takes up D. turns down 12. I know he wouldn’t _______ a promise to me, so I try to keep this promise. A. break B. cut C. lend D. say 13. The _________ of living in some places can be very...
 7. Di Quân 2k6

  Hóa 10 Phân biệt chất

  Để phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, Na2SO4, NaCl. Ta có thể dùng lần lượt các chất: A. quỳ tím, dung dịch BaCl2. B. dung dịch BaCl2, dung dịch KNO3. C. dung dịch Ba(NO3)2, dung dịch NaCl. D. quỳ tím, dung dịch NaNO3. Chọn và giải thích giúp mình nhé. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ.
 8. Di Quân 2k6

  Hóa 10 Trắc nghiệm H2SO4

  Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch H2SO4 đặc nóng cho 2 loại muối khác nhau? A. Fe. B. Mg. C. Cu. D. Ag. Câu 2: Trong các phản ứng sau đây, ở phản ứng nào axit H2SO4 là axit loãng? A. 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O. B. H2SO4 + 2Na → Na2SO4 +...
 9. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Question 50: I’ve never really enjoyed going to the ballet or the opera; they’re not really my______________. A. piece of cake B. sweets and candy C. biscuit ➩D. cup of tea Question 51: Mario has now________________to the point where his English is almost fluent. A. arrived B...
 10. Di Quân 2k6

  Ngoại ngữ How to debug - Nếu bạn muốn luyện sửa lỗi sai sense

  Q1. Fruit and vegetables should be carefully washed whethereaten fresh or cook. —> cooked Q2. The Netherlands, with much of its land lying lower than sea level, have a system of dikes and canals for controlling water. —> has Q3. The symptoms of diabetes in the early stages are too slight that...
 11. Di Quân 2k6

  Ngoại ngữ [Kỹ năng đọc] Reading Made Easy - Đọc không còn khó nhọc

  A. v: Types of settlements B. vi: Historical foundations
 12. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Question 21: Onion crisis is______________to arise in India. This demand-supply imbalance has resulted from the government’s inability to preserve the crop for non-harvesting seasons. A. reputed B. known C. foreseen D. bound Question 22: What_______________can be drawn from the experiment of...
 13. Di Quân 2k6

  Vật lí 10 Chất khí

  Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít – tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi trong quá trình trên: A. Sang phải 5cm B. sang trái 5cm C. sang...
 14. Di Quân 2k6

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  Câu 16 mình dựa vào từ loại và đoán chỗ trống nha. Question 16: Miss Diligent did nine hour’s _____________________ studying a day for her exam. A. heavy B. solid C. powerful D. big Question 17: I accidentally_______________________my ex and his girlfriend when I was walking along a street...
 15. Di Quân 2k6

  Ngoại ngữ Luyện tập phrasal verbs.

  6. Their aim is to_______ up a new political party. A. Strike B. stand C. set D. show 7. There was a big hole in the road which _______ the traffic. A. Kept down B. held up C. stood back D. sent back 8. There was a big hole in the road which _______ the traffic. A. Laid out B. run down C...
 16. Di Quân 2k6

  Toán 10 Tính giá trị tích vô hướng

  Cho \Delta ABC đều cạnh 3a. Lấy các điểm M,N lần lượt nằm trên cạnh BC,CA sao cho BM=a,CN=2a a) Tìm giá trị của tích vô hướng \overrightarrow{AM}\cdot \overrightarrow{BC} theo a. b) Gọi P là điểm trên cạnh AB sao cho AM \perp PN. Tính độ dài PN theo a. :MIM46 @Mộc Nhãn @iceghost @Cáp Ngọc Bảo...
 17. Di Quân 2k6

  Toán 10 Bài tập hình nâng cao

  Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có 2 cạnh bên AB,CD cắt nhau tại M, tọa độ điểm A=(-2,-2),B=(0,4),C=(7,3) a) Tìm tọa độ điểm E để \overrightarrow{EA}+\overrightarrow{EB}+2\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{0} và tìm giá trị nhỏ nhất của...
 18. Di Quân 2k6

  Toán 10 Hệ thức lượng trong △

  Mình chưa hiểu cách biến đổi như thế nào để từ dòng trên suy ra dòng dưới ạ. Mong các bạn giải đáp giúp mình ạ @chi254 @vangiang124 . Mình cảm ơn ạ. \dfrac{4(p-a)(p-b)(p-c)}{abc} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}{abc}
 19. Di Quân 2k6

  Toán 10 Thắc mắc

  Mình thắc mắc chưa hiểu vì sao phần gạch đỏ lại bằng phần gạch xanh ạ. Mọi người giải đáp giúp mình nhé @chi254 @Mộc Nhãn 1 - 2\sin ^2\dfrac{A}{2} =\cos A = \dfrac{b^2 +c^2 - a^2}{2bc} Mình cảm ơn các bạn ạ.
 20. Di Quân 2k6

  Toán 10 Chứng minh tam giác

  CMR ∀△ABC thì \sin A = \sqrt{\dfrac{(p -b)(p -c)}{bc}} Cảm ơn mọi người nhiều nhé. @Mộc Nhãn @Cáp Ngọc Bảo Phương @chi254 @vangiang124
Top Bottom