Kết quả tìm kiếm

  1. phạm tiến hoàng

    Toán 10 [Toán 10] Hàm số bậc hai

    cho parabol y=x^2 và A{3,0}. Tìm M để Am ngắn nhất
  2. phạm tiến hoàng

    Toán 10 [Toán 10] Hàm số bậc hai

    cho parabol y=x2 và A{3,0}. Tìm M để Am ngắn nhất
Top Bottom