Kết quả tìm kiếm

 1. Ly Lisa
 2. Ly Lisa
  x^2+y^2+z^2= (-1+căn3)/3 x+y+z= 1
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 15 Tháng bảy 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 3. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 12 tìm min

  tìm min của P=(a+1/a)^2+(b+1/b)^2 a,b>0 và a+b=1
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 9 Tháng bảy 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 4. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 12 Chu kì

  y=cos^2(2x)-sinx.cosx+4 y=sinx+(sin2x)/2 2 h/s trên tuần hoàn với chu kì bao nhiêu ? help
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 6 Tháng bảy 2018, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 5. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 12 cực trị

  tìm m để h/s y=(x^2+(1-m)x -2)/(x+m) đạt cực tiểu tại x=0
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 5 Tháng bảy 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 6. Ly Lisa
 7. Ly Lisa
 8. Ly Lisa
 9. Ly Lisa
  tìm điều kiện a,b để h/s luôn đồng biến trên R y=2x+asinx+bcosx
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 22 Tháng sáu 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 10. Ly Lisa
  tìm m để h/s đồng biến trên (0; dương vô cùng) y=(mx^2+x+m)/(mx+1)
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 22 Tháng sáu 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 11. Ly Lisa
 12. Ly Lisa
 13. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 11 đạo hàm

  tìm f'(x) của f(×)=2-sin^2(x)-sin^2(a+x)-2cosacosxcos(a+x)
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 19 Tháng sáu 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 14. Ly Lisa
  xét tính đb, nb của h/s y= cănx +căn(2-x^2) ai trình bày đến đáp số vs ạ
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 18 Tháng sáu 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 15. Ly Lisa
  xét tính đb, nb của h/s y=căn(x+1)+căn(8-x) + căn ((x+1).(8-x))
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 18 Tháng sáu 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Ứng dụng đạo hàm
 16. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 11 hàm số

  tính tổng tất cả các giá trị nguyên của hàm số y=( 3sinx-cosx-4)/(2sinx+cosx-3)
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 11 Tháng sáu 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 17. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 11 casio

  ai chỉ t cách bấm máy bài này vs ạ tìm đạo hàm cấp 6 của h/s f(x)=(3x^2-2x-1)^9 tại x=0
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 10 Tháng sáu 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 18. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 11 đạo hàm

  cho h's f(x) xđ trên R\{0} t/m f'(x) = ax+b/(x^2) (x#0).f(-1)=4,f(1)=4 f(2)=?
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 9 Tháng sáu 2018, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
 19. Ly Lisa
 20. Ly Lisa
  Chủ đề

  Toán 11 tìm Min Max

  tìm min max của hàm số sau y=(sinx+cosx-1)/(sinx-cosx+3)
  Chủ đề bởi: Ly Lisa, 6 Tháng sáu 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đạo hàm
-->