Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Vật lí 12 Giao thoa ánh sáng

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Nguồn sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,5 mm đến 0,75 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M gần vân sáng trung tâm nhất có bốn...
 2. M

  Vật lí 12 Mạch điện R, L, C

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50\sqrt{2} V, chu kỳ T vào hai đầu một bóng đèn Đ. Biết đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời giữa hai đầu của nó có độ lớn không nhỏ hơn 50 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi nửa chu kỳ là
 3. M

  Vật lí 12 Mạch điện R, L, C

  Một đoạn mạch diện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần Z_L=200\Omega, tụ điện có Z_C=100\Omega và điện áp giữa hai đầu cuộn là u_L=100cos(100\pi t +\pi/6) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là
 4. M

  Vật lí 12 Mạch R, L, C

  Đặt điện áp u = 220cos100\pi t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 20 \Omega, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp; khi đó cường độ trong mạch cùng pha với u. Nối tắt hai đầu của tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha \pi/4 so với u. Giá...
 5. M

  Vật lí 12 Mạch điện R, L, C

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch MN gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L, giữa hai đầu tụ điện lần lượt là U_{MP}, U_{PN}. Biết U_{MP} = U_{PN} = U. Độ lệch...
 6. M

  Vật lí 12 Mạch điện R, L, C

  Khi đặt điện áp u = 200\sqrt{2}cos100\pi t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có R, L, C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 200 V. Biết độ tự cảm của cuộn dây bằng 1/\pi H, điện dung của tụ điện là bao nhiêu
 7. M

  Vật lí 12 Phương trình sóng - Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ

  1. Một sợi dây đàn hồi dài được căng ngang. Đầu O của dây dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm va tần số 2 Hz. Sau 2 s sóng truyền được 2 m dọc theo dây. Chọn gốc thời gian lúc phần tử tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ dao dộng của phần tử M trên dây cách...
 8. M

  Vật lí 12 Dao động điều hòa

  Một vật nhỏ dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Tại thời điểm t1 vật cách vị trí cân bằng 7 cm, tại thời điểm t1 + 0,125 s vật cách vị trí cân bằng 24 cm. Biên độ dao động của vật là
 9. M

  Vật lí 12 Dao động điều hòa

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tốc độ cực đại của vật là 10\pi cm/s. Ở thời điểm t, vật có tốc độ 5\pi\sqrt{3} thì gia tốc của nó có độ lớn là 1 m/s^2. Lấy \pi^2 = 10. Tần số dao động của vật bằng
 10. M

  Vật lí 12 Dao động điều hòa

  Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất mà chất điểm đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ \frac{A \sqrt {3}}{2} là \frac{\pi}{60} s. Khi ở vị trí có li độ 2 cm, chất điểm có tốc độ 40\sqrt{3} cm/s. Tần số góc và biên độ dao động của chất điểm lần lượt bằng
 11. M

  Vật lí 12 Dao động điều hòa

  Hai con lắc được treo ở trần một căn phòng, dao động điều hòa với chu ký 1,6 s và 1,8 s, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Tại thời điểm t = 0, hai con lắc đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Khoẳng thời gian ngắn nhất kể từ t = 0 đến thời điểm hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng...
 12. M

  Vật lí 12 Tổng hợp dao động

  1 vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật dao động với phương trình x_1=A_1cos(\omega t+\pi/3) (cm) thì cơ năng là W_1. Khi vật dao động với phương trình x_2=A_2cos(\omega t-\pi/6) (cm) thì cơ năng là 3W_1. Khi dao động của vật là tổng hợp của 2 dao động...
 13. M

  Vật lí 12 Tổng hợp dao động điều hòa

  Chuyển động của 1 vật là tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương. 2 dao động này có phương trình lần lượt là x_1=4\sqrt{3}cos\pi t (cm) và x_2=4sin10\pi t (cm). Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2 s là bao nhiêu
 14. M

  Vật lí 12 Tổng hợp dao động

  Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x = 8,7cos(4\pi t+\pi/2) (cm). Biết phương trình của dao động thứ nhất là x_1=5cos(4\pi t+\pi/3) (cm). Phương trình dao động thứ hai là
 15. M

  Toán 11 Hình học không gian

  Mọi người giúp em ý d, e, f, g ạ
 16. M

  Toán 11 tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm

  Cho phương trình (2m^2-5m+2)(x-1)^{2021}(x^{2020}-2)+2x^2+3=0. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm. mọi người giúp mình với ạ
 17. M

  Tin học Dữ liệu kiểu xâu (Python)

  Cho xâu họ tên s. Em hãy thực hiện các công việc sau: 1. Đưa ra kí tự đầu tiên của xâu s ra màn hình 2. Chuyển tất cả các kí tự của xâu s sang in hoa 3. Xóa các kí tự trắng thừa trong xâu s (kí tự trắng đầu xâu, cuối xâu, hai kí tự trắng liền nhau ở giữa xâu) 4. Cho biết tên trong xâu họ tên đó
 18. M

  Hóa 11 Hidrocacbon không no

  Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C2H4 → CH2Cl–CH2Cl → C2H3Cl → PVC Tính C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 100%
 19. M

  Toán 11 Giới hạn vô han

  Trong bốn giới hạn sau, giới hạn nào bằng -\infty A. \lim(-n)^2 B. \lim \dfrac{1}{n^2} C. \lim n^3 D. \lim \left(\dfrac{1}2 \right)^n Mọi người giúp em câu này với ạ
 20. M

  Vật lí 11 Dòng điện cảm ứng

  Khung dây dẫn MNPQ cứng, diện tích 25, gồm 10 vòng dây, điện trở R = 0,2 Ω. Khung được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ biến thiên (như hình vẽ). Tính dòng điện cảm ứng trong khung và tìm chiều dòng điện cảm ứng trong khung.
Top Bottom