Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Hóa 9

  1) Phản ứng xảy ra như thế nào khi cho a mol Zn vào dd chứa x mol Hg(NO3)2 và y mol AgNO3 2) Giải thích và viết PT PỨ : a) Clorua vôi có tác dụng tẩy màu và sát trùng b) Sự hình thành thạch nhũ trong hang động c) Tính tẩy màu và sát trùng của nước Gia-ven d) Vôi sống thường để lâu ngày trong...
 2. L

  Hóa Chọn chất làm khô khí

  Hãy chọn chất thích hợp để làm khô mỗi khí sau : H2, H2S, SO2, NH3 và Cl2. Giải thích?
 3. L

  Hóa Nhận biết dung dịch

  Có 7 lọ dựng 7 dd : (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, Ba(OH)2, NaOH, Na2CO3 được đánh số thứ tự ngẫu nhiên từ (1) → (7). Thực hiện các thí nhiệm được kết quả sau : _(1) tác dụng với (4), (5) đều tạo kết tủa, tác dụng (2), (7) đều tạo khí. _(2) tác dụng với (4), (5) đều tạo kết tủa, tác dụng với...
 4. L

  Hóa Phản ứng Hóa Học

  CaCl2 + (NH4)2SO4 có xảy ra không vậy? Viết PTHH
 5. L

  Hóa Phương trình hóa học

  KHSO3 có tác dụng với Ba(NO3)2 không ?
 6. L

  Hóa Học 9

  1) Chỉ dùng nước để nhận biết được 5 chất bột màu trắng : KHSO4, BaSO4, BaCO3, K2SO4 và K2CO3 2) Chỉ dùng thêm 1 chất, hãy phân biệt 5 chất rắn sau : Al, FeO, BaO, ZnO và Al3C4 3) Chỉ dùng 2 hóa chất để nhận biết 5 chất rắn : BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3 và CaSO4.2H2O 4) Chỉ dùng nước, hãy phân...
 7. L

  Hóa Nhận biết các chất rắn

  1) Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3, BaCl2, xođa, NaOH. Chỉ được dùng 2 hóa chất tự chọn. 2) Na2CO3, NaCl, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng CO2 và nước.
 8. L

  Hóa Nhận biết các chất khí

  1) Nhận biết 4 khí : SO3, CO2, SO2, CO 2) Nhận biết 5 khí : Cl2, CO, CO2, SO2, SO3.
 9. L

  Hóa Hóa Học 9

  Hoà tan hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị II và III bằng dd HCl dư thu được dd A và 0,672 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khác nhau?
 10. L

  Hóa Hóa Học 9

  Cho hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với khí H2 là 4,9. Cho hỗn hợp qua chất xúc tác nung nóng ta thu được hỗn hợp B có tỉ khối đối với H2 là 6,125. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac.
 11. L

  Tiếng Việt 8 (Kiểu câu - Hành động nói)

  Xác định kiểu câu theo mục đích nói và hành động nói của hai câu trên : "Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”.
 12. L

  Ngoại ngữ English 8

  1) Rewrite the sentences : a) Where is the nearest post office? → Could you b) I have decided to help him revise his lessons. → I am c) We are willing to drive you to the airport. → We'll d) He broke his leg in the car accident. → His leg e) Working in those conditions is impossible. → It's...
 13. L

  Đại số 8

  Cho 2 số thực x và y thỏa mãn x + y = 1 và x.y \not\equiv 0 Chứng minh : \frac{x}{y^{3}-1} - \frac{y}{x^{3}-1} + \frac{2(x - y)}{x^{2}y^{2}+3} = 0
 14. L

  Hình học 8

  Cho hình vuông ABCD và M là điểm tùy ý nằm giữa B và C . Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại E . Tia BE và tia DC cắt nhau tại F . a) Chứng minh: tam giác BCF đồng dạng tam giác DEF . b) Tính số đo của góc FEC . c) Chứng minh FM // AC.
 15. L

  Hình học 8 - Tam giác đồng dạng

  Mình không hiểu chỗ này bạn ơi.
 16. L

  Hình học 8 - Tam giác đồng dạng

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB < AC ). Các đường cao AD, BE, BF cắt nhau tại H, chứng minh : a) Tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC, từ đó suy ra AF.AB= AE.AC b) HD.HA = HE.HB c) Tam giác AHB đồng dạng với tam giác EHD c) BD là đường phân giác của góc FED.
 17. L

  Hình Học 8

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB = 15cm , AC = 20cm. a) Chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác CAB. Suy ra AB^2 = BH.BC b) Tính độ dài BC, HC, HB c) Đường trung trực BC tại E (E thuộc BC) cắt AC tại D, cắt đường thẳng BA tại F. Đường thẳng qua A và song song BC cắt...
 18. L

  Hóa Dung dịch - Hóa học 8

  Cho 10,8 gam Nhôm tác dụng với dung dịch HCl 2M vừa đủ a) Tính thể tích khí thoát ra (đktc) b) Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc?
 19. L

  Ngoại ngữ English 8 - Rewrite the sentences

  1) This is the best computer I have ever used → I have never................................................ 2) He hasn't chatted with his classmates through the internet for year → It's ages............................................................................................. 3) Trung's...
 20. L

  Ngoại ngữ Tiếng Anh 8 ( Câu chủ động - câu bị động )

  PASSIVE VOICE : 1. Mr. Robinson is asking Mrs. Nga how to make spring rolls → 2. When did they first perform Christmas songs? → 3. Who wrote this poem? → 4. When I came, they were pulling down the old theater → 5. You should opend the wine about an hour before you use it → 6. They have just...
Top Bottom