Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Chào chị ạ

  Chào chị ạ
 2. H

  Cảm ơn e nha

  Cảm ơn e nha
 3. H

  Sử 12 Trình bày mối quan hệ

  Trình bày mối quan hệ giữa những điều kiện bùng nổ cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 ở Việt Nam.
 4. H

  Sử 12 Sự kiện khai sinh

  Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 như thế nào?
 5. H

  Sử 12 Các nghị quyết

  Các nghị quyết hội nghị trung ương đảng trong những năm 1939-1945.
 6. H

  Sử 12 Biện pháp

  Anh/chị hãy đề xuất các biện pháp để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công.
 7. H

  Sử 12 Làm sáng tỏ nhận định

  Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển là xu thế phát triển tất yếu của thế giới ngày nay.
 8. H

  Sử 12 Các sự kiện

  Nêu các sự kiện quan hệ quốc tế nửa sau thế kỷ XX.
 9. H

  Sử 12 Quan hệ quốc tế

  Quan hệ quốc tế từ đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX chuyển dần từ đối đầu sang hòa hoãn, đối thoại và hợp tác?
 10. H

  Sử 12 Chiến tranh thế giới thứ hai

  Vì sao quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai gay gắt hơn so với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
 11. H

  Sử 12 Trật tự thế giới mới

  Những nhân tố nào tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX và nêu xu thế phát triển của trật tự đó.
 12. H

  Sử 12 Xu thế chủ đạo

  Việt Nam đã và đang làm gì để phù hợp với xu thế chủ đạo của thế giới khi chiến tranh lạnh kết thúc?
 13. H

  Sử 12 Chiến tranh lạnh

  Từ sau khi chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước Đông Nam Á có gì thay đổi?
 14. H

  Sử 12 Quan hệ quốc tế

  Nêu nguyên nhân dẫn đến xu thế hòa hoãn Đông-Tây giữa Liên Xô và Mỹ trong quan hệ quốc tế vào những năm của thế kỉ XX.
 15. H

  Sử 12 Kết quả và ý nghĩa

  Kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình?
 16. H

  Sử 12 Pháp đánh hoà bình

  Vì sao nói: giặc Pháp đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để cho ta tiêu diệt địch?
 17. H

  Sử 12 Sự kiện

  Sự kiện nào có tính chất quyết định nhất để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành những thắng lợi mới? Trình bày nét chính về sự kiện lịch sử đó?
 18. H

  Sử 12 Hãy nêu ba sự kiện

  Hãy nêu ba sự kiện chính trị lớn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1951-1953?
 19. H

  Sử 12 Hậu phương kháng chiến

  Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến trong những năm 1950
 20. H

  Sử 12 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 và Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã đề ra chủ trương tập họp lực lượng dân tộc và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất như thế nào?
Top Bottom