Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Toán 12 Tìm giá trị nguyên a để hàm số nghịch biến trên khảong (1;2)

    Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a € [-30;30] để hàm số y =|x⁴-x²+(a-3)x+9-a²| nghịch biến trên khoảng (1;2) ?
  2. T

    Vật lí 12 Dao động cơ

    Câu: Một vật dao động điều hòa có biên độ bằng 4 cm, chu kỳ bằng 1,2 giây. Chọn mốc thời gian là lúc vật ở một vị trí biên, vật đi được quãng đường dài 6 cm trong thời gian bao lâu? A. 0,4 s.B. 0,6 s.C. 0,3 s.D. 0,2 s.
Top Bottom