Kết quả tìm kiếm

  1. motminhdidem

    Vật lí [Vật lý 12] Tìm số lần vật đạt tốc độ nào đó trong thời gian ∆t

    Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=A.cos(5\pi.t+\pi) (cm). Trong giây đầu tiên vật đạt tốc độ bằng tốc độ cực đại bao nhiêu lần? A.5 B.3 C.2 D.10 Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5.cos(10\pi.t+\frac{\pi}{2}) (cm). Sau ba giây chuyển động vật có tốc độ bằng...
Top Bottom