Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Hóa 12 đồng phân

  Mol T = mol N2 = 0,56/28 = 0,02 => MT = 2/0,02 = 100 Este T: CxHyO2z mC = 12x = 0,6*100 => x = 5 Tương tự=> y = 8 và z = 1 => T: C5H8O2 có cấu tạo CH2=CH-CH2-COO-CH3 CH3-CH=CH-COO-CH3 CH2=C(CH3)-COO-CH3 CH2=CH-COO-CH2-CH3 => Câu B
 2. P

  Hóa 9 NaOH+H3PO4

  Sai phương trình cho ra Na3PO4 2 NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2 H2O a ------------------0,5a --------0,5a 3 NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3 H2O b-------------- ---b/3----------b/3 n NaOH=a+b=0,48 nH3PO4= 0,5a + b/3 =0,2 => a= b = 0.24 m muối= 0,12*142 + 0,08*164 = 30,16
 3. P

  Hóa 9 Hiệu suất p/ứ

  Đúng, nhưng không cần biết B gồm có chất gì vì đề bài không hỏi. Có thể tính mol B như sau: A gồm: SO2 1 mol, O2 1 mol, N2 4 mol => mol A = nA = 6 mA = mB = 64*1 + 32*1 + 28*4 = 208 => MA = 208/6 = 34,67 => MB = MA/0,93 = SO2 + 0,5 O2 -> SO3 x------------0,5x-----x Mol B = mol A - mol O2 phản...
 4. P

  Hóa 12 Chất béo

  Rắn Z có 3 chất : C16H31O2Na, C18H33O2Na, NaOH => X là axit oleic C18H34O2 => câu B đúng => E gồm: C16H32O2 5x mol, X: C18H34O2 3x mol và Y: (C16H31O2)k-C3H5-(C18H33O2)3-k 2x mol Qui E thành: C16H32O2 5x+2kx mol, C18H34O2 3x+2x(3-k) = 9x-2kx mol và Y: C3H2 2x mol => Mol NaOH phản ứng= (5x+2kx)...
 5. P

  Hóa 9 Bài toán Chứng minh axit dư

  Ta có 24 < \dfrac{3,87}{x+y} < 27 => \dfrac{3,87}{27} < x+y < \dfrac{3,87}{24} 0,1433 < x + y < 0,1625
 6. P

  Hóa 9 Tính bán kính viên bi

  Tính câu b Mol H2SO4 phản ứng= 117,6*(0,05-0,04)/98 = 0,012 => Số mol viên bi còn lại: x = 0,012 Số mol viên bi ban đầu: x⁰ = 8x = 0,096 Số mol viên bi phản ứng với HCl = a = x⁰ - x = 0,084 => Mol HCl = 2a = 0,168 CM = 0,168/0,5 = 0,336
 7. P

  Hóa 9 KL tác dụng với muối

  TN 2: sai, nếu là 2 muối chỉ là MgSO4 + FeSO4, Không thể có MgSO4 và CuSO4
 8. P

  Hóa 11 Tính %m axit trong hỗn hợp

  Mol CO2 = mol kết tủa = 0,28 m bình tăng = mCO2 + mH2O = 16,64 => mol H2O = 0,24 Qui 9,6 g hh E gồm: OO x mol, C 0,28 mol, H2 0,24 mol mE = 32x + 12*0,28 + 2*0,24 = 9,6 => x = 0,18 0,28 mol E phản ứng vừa đủ 0,36 mol NaOH = 0,36 mol OO => mol của 9,6 g E = 0,14 Hay 0,14 mol hh E gồm: OO 0,18...
 9. P

  Hóa 8 oxit kim loại tác dụng với Axit loại I

  Bài giải sai 2 M + 0,5n O2 -> M2On a---------0,25na--------0,5a M2On + 2n HCl -> MCln + n H2O 0,5a---------na mO2 = 32*0,25na = 14 - 10 = 4 => na = 0,5 => Mol HCl = na = 0,5 V dd HCl = 0,5/2 = 0,25
 10. P

  Hóa 12 Giúp mình giải mấy bài chất béo này với (bằng phương pháp quy đổi).

  Câu 1: E: C18H36-2kO2 13a mol, C16H32O2 2a và C3H2 5a mol mE = 13a*(284-2k) + 256*2a + 38*5a = 43,52 => 4394a - 26ak = 43,52 Mol O2 = 13a*(26 - 0,5k) + 2a*23 + 3,5*5a = 3,91 => 401,5a - 6,5ak = 3,91 => a = 0,01 và ak = 0,01615 Mol Br2 = 13âk = 0,21 Với mol Br2 = 0,105 => mE = m =...
 11. P

  Hóa 9 bảo toàn e

  Vì mFe cực đại => x mol Fe cho muối Fe(NO3)2 x mol Gọi a, b là mol NO, NO2 => m khí = 30a + 46b = 2*21*(a + b) => b = 3a Bảo toàn mol e: 2x = 3a + b = 6a Bảo toàn mol N => mol HNO3 = 2x + a + b = 10a = 1 => a = 0,1 => x = 0,3 => mFe = 56x = 16,8
 12. P

  Hóa 12 Este NC

  Phần 1: cháy cho mol CO2 = 0,15 < mol H2O = 0,17 => A có rượu đơn no Phần 2: C: Rượu CnH2n+2O a mol -> D: andehit CnH2nO a mol Ag+2HNO3->AgNO3+NO2+H2O 0,06---------------------------0,06 TH 1: nếu n = 1 => mol Ag = 4a = 0,06 => a = 0,015 => mD = 32*0,015 < 2,22 => loại TH 2: nếu n > 1 => mol Ag...
 13. P

  Hóa 9 Một số bài hóa khó

  Mỗi phần: R2CO3 a mol, RHCO3 b mol Phần 1: mol CO2 = a + b = 0,03 Phần 2: mol kết tủa BaCO3 = a = 0,01 => b = 0,02 => mX = 0,01(2R+60) + 0,02(R+61) = 2,54 => R = 18 X => (NH4)2CO3 0,01 mol và NH4HCO3 0,02 mol => %m Dd X: NH4+ 0,04 mol, HCO3- 0,02 và CO32- 0,01 NH4+ + OH- -> NH3 + H2O...
 14. P

  Hóa 10 Tìm nguyên tử khối trung bình

  Gọi x là mol đồng vị ⁷⁹Br và 1-x là mol đồng vị ⁸¹Br => Nguyên tử lượng trung bình của Br = A = 79x + 81*(1-x) = 81-2x Trong NaBrO3 => M = 23+48+A = 152-2x m ⁷⁹Br = 79x = 0,2853*(152-2x) => x = 0,545 => A = 79,91 => câu B
 15. P

  Hóa 12 phản ứng của gốc hidrocabon

  Câu 15 Mol X : mol NaOH = 1 : 3 => X là este của phenol 2 chức TH 1: X có dạng R1-COO-C6H3(R)-OOC-R2 0,01 mol => rắn Y gồm: R1COONa 0,01 mol, R2COONa 0,01 mol và R-C6H3-(ONa)2 0,01 mol mY = 0,01*(R1+67)+0,01*(R2+67)+0,01*(R+153) = 2,36 => R1 + R2 + R = - 51 => loại TH 2: X có dạng...
 16. P

  Hóa 9 Kim loại tác dụng với muối

  Fe + Cu(NO3)2 + Zn -> dd Zn(NO3)2 + rắn Y + rắn Z m g----0,05mol---4,55g-------------------4,88g-----4,1g Mol Cu(NO3)2 = 0,05 Bảo toàn mol NO3- => mol Zn(NO3)2 0,05 mol Bảo toàn khối lượng kim loại và ion kim loại: mFe + mCu2+ + mZn = mZn2+ + mY + mZ => m + 64*0,05 + 4,55 = 65*0,05 + 4,88 +...
 17. P

  Hóa 10 Viết ký hiệu hoá học của nguyên tử ?

  Xem lại (2) là p/n hay n/p
 18. P

  Hóa 11 Hỗn hợp hidrocacbon mạch hở qua dd $Br_2$ dư

  Giải sai, vì đá qui đổi hh về C2H6 + C2H2 mà không giải theo qui đổi, lại thêm vào C2H4 không có trong hh qui đổi @ltv51 cách giải đúng rồi Giải cơ bản không qui đổi X gồm: C2H4 a mol, H2 a mol, C2H6 x mol, C4H8 y mol, C6H10 z mol mX = 28a + 2a + 30x + 56y + 82z = 2,75. (1) Mol O2: 3a + 0,5a...
 19. P

  Hóa 12 Tìm m

  @minhloveftu E: X,Y: CnH2n+2-2k a mol, và Z: CmH2m+4N2 b mol Mol Amin = mol N2 = b = 0,04 Mol Br2 = ak = 0,04 Mol O2 = a(1,5n+0,5-0,5k) + b(1,5m+1) = 0,73 => 1,5(na+mb) + 0,5a = 0,71 mE = a(14n+2-2k) + b(14m+32b) = 7,72 => 14(na+mb) + 2a = 6,52 => na + mb = 0,46 và a = 0,04 => k = 1 => n + m...
 20. P

  Hóa 12 hoá lớp 12 ôn thi thpt quốc gia

  X gồm gồm: C3H6O2, C4H6O2, CxHy Nếu bỏ nhóm COO ra => X là hydrocarbon CnHm Mol X = 0,25, Mol O2 = 0,895 và mol H2O = 0,69 => Mol CO2 = mol O2 - 0,5*mol H2O = 0,55 Mặt khác: mol CO2 - mol H2O = mol X*(K - 1) = mol Br2 - mol X => 0,55 - 0,69 = mol Br2 - 0,25 => mol Br2 = 0,11 => câu C
Top Bottom