Kết quả tìm kiếm

 1. P

  TOán 8

  a+b+c=0 =>(a+b+c)^2=0 <=> a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)=0 <=> 1+2(ab+bc+ca)=0 =>ab+bc+ca=-1/2 a^2+b^2+c^2=1 =>(a^2+b^2+c^2)^2=1 <=>a^4+b^4+c^4+2[(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2] = 1 (*) ab+bc+ca= -1/2 =>(ab+bc+ca)^2= 1/4 <=>(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2+2abc(a+b+c)=1/4 <=>(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2=1/4 Thay...
 2. P

  TOán 8

  Hình như sai đề bạn ơi:)
 3. P

  Toán 9

  Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn: abc=1 Tìm GTNN của biểu thức: S = \frac{a}{a+2b}+\frac{b}{b+2c}+\frac{c}{c+2a}
 4. P

  Toán 8

  cho x^{2}+y=y^{2}+x Tính A=\frac{x^{2}+y^{2}+xy}{xy-1}
 5. P

  Toán Tính A

  Cho x^{2}+y=y^{2}+x Tính A=\frac{x^{2}+y^{2}+xy}{xy-1}
 6. P

  Toán PTĐTTNT

  2x^{3}-x^{2}-15x-10
 7. P

  Sử [Lớp 11] Khủng hoảng kinh tế 1929-1933

  TÁc động đến VN: -Vì nước Pháp cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng=> trút gánh nặng lên nhân dân VN -Chúng tập trung khai thác các nc thuộc địa để bù đắp cho sự thieus hụt cho kinh tế chính quốc. => Kinh tế Vn suy thoái nên đã gây ra nạn đói trầm trọng cho nhân dân=> Mâu thuẫn...
 8. P

  Sử [Lớp 11] Khủng hoảng kinh tế 1929-1933

  -Nguyên nhân: Xảy ra do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt.Trong khi đó sức mua giản sút vì quần chúng quá nghèo khổ. Đây là cuộc khủng hoảng thừa.Trái ngược với cuộc khủng hoảng 1919-1924_là cuộc khủng hoảng thiếu. Cuộc khủng hoảng đã phản ánh đúng mâu thuẫn sâu sắc...
 9. P

  Giáo dục công dân

  -Trong cuộc sống bộn bề, nhiều ý kiến, quan điểm như hiện nay, chúng ta thường đề cao tính tự chủ. Người tự chủ là người có khả năng làm chủ tình cảm, hành động của mình mà không bị chi phối bởi hoàn cảnh và những người xung quanh. Đôi khi chúng ta đã hiểu ý này một cách tiêu cực. Vì vậy ta...
 10. P

  Văn Thông tin về ngày trái đất năm 2000

  *Nên -Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện về các việc làm bảo vệ rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; phòng ngừa, ngăn chặn nạn đốt phá rừng, phục hồi nhanh chóng tài nguyên rừng -Phát động phong trào bảo vệ rừng; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại nơi mình ở - Bảo vệ môi trường...
 11. P

  Địa lớp 9: Vùng đồng bằng sông Hồng

  - Thuận lợi: + Đất phù sa sông Hồng màu mỡ. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh nên có thể trồng cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Có khả năng thâm canh, xen canh, tăng vụ và đưa vụ đông lên thành vụ chính. Tài nguyên nước dồi dào, thuận lợi cung cấp nước cho tưới tiêu cho sản xuất...
 12. P

  Tính giá trị biểu thức

  Có 1 số chỗ bị mắc lỗi : Dòng 4: a^3=a^2.x=(5x-by^2)x DÒng cuối := 5(x+y)-3xy LẠi có ax^4 +by^4=17 mà ax^3+by^3=17=> ax^3.x=(9-by^3).x=9x-by^3x by^3.y=(9-ax^3).y=9y-ax^3 y =>ax^4+by^4=9(x+y)-xy(by^2+ax^2)=9(x+y).5xy phần còn lại thì mình chịu bạn cố gắng tìm...
 13. P

  Tính giá trị biểu thức

  Có 1 số chỗ bị mắc lỗi : Dòng 4 ax^{3}= ax^{2}.x= x(5-by^{2})= 5x-by^{2}x Dòng cuối :5(x+y)-3xy Lại có: ax^{4}+by^{4}=17 mà ax^3+by^3=9=> ax^3=9-by^3 , by^3=9-ax^3 =>ax^4=ax^3.x=(9-by^3)x=9x-by^3x by^4=by^3.b=(9-ax^3)y=9y-9ax^3y...
 14. P

  Tính giá trị biểu thức

  Ta có: ax^{2}+by^{2}=5 => ax^{2}= 5-by^{2}, by^{2}=5-ax^{2} Lại có: ax^{3} +by^{3}= 9 =>ax^{3}=ax^{2}.x =(5-bx^{2}).x =5x-by^{2} by^{3}=by^{2}.y =(5-ax^{2}).y =5y-ax^{2}y mà ax^{3}+by^{3}=9 =>5x-bxy^{2} +5y-ax^{2}y=9 =>5(x-y)-xy(bx+ax)=5(x-y)-3xy =9 Để mình suy nghi đã rồi làm tiếp
 15. P

  Toán [Lớp 8] Bài tập

  Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.của tứ giác ABCD. Xét\Delta AOB có AB <OA+OB Xét \DeltaDOC có DC< OD+OC => AB+DC<OA+OB+OD+OC (1) Lại có: P\DeltaABD\leqP\DeltaADC =>AB+BD+AD\leqAC+CD+AD =>AB+BD\leqAC+BD =>AB-CD\leqAC-BD (2) Cộng (1) và (2) =>2AB<2AC => AB<AC
 16. P

  Ngoại ngữ Chia động từ trong ngoặc

  1. I want you ( apologize) to apologize for your bad behavior 2. You had better (go) go home 3.The general ordered his soldiers (attack) to attack the town 4. Excuse me for making you (write) write these silly sentences 5. I disapprove (you,watch)of you watching TV every night 6. Woody Allen...
 17. P

  Ngoại ngữ Chia động từ

  1. I started...... English when i was four A.learn B.to learn C.learning D.to learning 2. They cannot afford.....a new car just now A.buying B.to buy C.by buying 3. We enjoyed..... to France for the holidays A.going B.to go C.in going 4. I refused..... for the broken goods A.paying B.to pay...
 18. P

  give the correct form of the verbs

  Ask any adult over forty to make a (1)comparison between the past and present and most will tell you that things have been getting steadily worse for as long as they can remember. Take the weather for example. Everyone remembers that in their (2)childhood the summers were considerably hotter...
 19. P

  Ngoại ngữ Viết đoạn văn theo thông tin cho sẵn

  Everyday, I often get up at 6.00 and do morning exercise. At 6.15, I wash my face , take a shower and put on clothes.After that, I comb hair, polist shoses and put them on at 6.30. At 6.45, I have breakfast then I brush my teeth. At 7.00, I put sandwich, bottle of water in my bag before going...
 20. P

  Sử 8 chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức

  Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp : - Ở Đức : Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình phát xít hóa. - Ở Pháp : Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, tập hợp mọi lực lượng trong Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và thi...
Top Bottom