Kết quả tìm kiếm

 1. anh thảo

  Toán Đại số 8

  1) Tìm GTLN của biểu thức a) C= -x^2 + 2xy - 4y^2+2x+10y-8 b) D= -2x^2 - 9y^2 + 6xy + 6x + 12y - 2000 2) Tìm x biết a) x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0 b) 2x^3 - x^2 + 3x + 6 =0 c) (x^2+x)(x^2 +x + 1 ) = 6 d) (x^2 - 4x)^2 - 8(x^2-4x) +15 = 0
 2. anh thảo

  Toán Hình học lớp 8

  1) Cho tam giác ABC không vuông. H là trực tâm, đường thẳng vuông góc với AC tại A cắt CH tại D. Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt BH tại E a) C/m AD = HE , DH = AE b) Tìm điều kiện của tam giác ABC để trung điểm của DE ; H và trung điểm của BC thẳng hàng
 3. anh thảo

  Toán Đại số 8 chương I

  1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) x^2 + 5x + 5xy + 25y b) x^2 - y^2 + 14x + 49 c) x^2 - 24x - 25 d) 4x-8y e) x^2 + 2xy + y^2 - 16 f) 3x^2 + 5x - 3xy - 5y 2) Cho hai đa thức A(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + a B(x) = x+3 a) Tìm số dư cuả phép chia A(x) cho B(x) b) Với giá trị nào của a thì...
 4. anh thảo

  Toán Ôn tập toán đại lớp 8

  1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) ( x-y+4)^2 - ( 2x+3y-1)^2 b) 9x^2 + 90x + 225 - (x-7)^2 c) 49(y-4)^2 - 9y^2 - 36y - 36 d) x^2 - 5x - 14 2) Tính nhanh a) 202^2 - 54^2 + 256. 352 b) 621^2 - 769. 373 - 148^2 3) Tìm GTNN của biểu thức A = 5x^2 + 2y^2 + 2xy - 4x - 2y + 11
 5. anh thảo

  Văn Văn thuyết minh

  1) Hãy viết MB cho đề sau : Thuyết minh về thể loại truyện ngắn
 6. anh thảo

  Toán Ôn tập hình thang lớp 8

  1) Cho hình thang ABCD ( AB//CD) , M là trung điểm của AD , N là trung điểm của BC. Gọi I , K lần lượt là giao điểm của MN với BD và AC. Biết AB= 8cm , CD = 16cm. Tính độ dài đoạn MI , IK , AN 2) Cho BD là đường trung tuyến của tam giác ABC, E là trung điểm của đoạn thẳng AD , F là trung điểm...
 7. anh thảo

  Toán hình bình hành

  1) Cho hình bình hành ABCD , qua B vẽ EF//AC sao cho EF=AC a) Các tứ giác AEBC , AEFC là hình gì? b) C/m E đối xứng với F qua BD
 8. anh thảo

  Toán Hình thang

  1) Cho hình thang ABCD ( AB//CD).Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Gọi I là giao điểm của MN với BD , K là giao điểm của AC và MN a) C/m AK = KC IB = ID b) Hãy tính IK biết AB = 6cm ; CD = 10 cm
 9. anh thảo

  Toán Ôn tập hình đối xứng lớp 8

  1) Cho hình thang ABCD ( AB//CD) có AB < CD. Gọi M,N là trung điểm của AC và BD. C/m MN = 1/2(CD-AB) 2) Cho tam giác ADC có AD < AC , đường trung trực d của cạnh CD cắt AC ở O. Trên tia đối của tia OD lấy điểm B sao cho OB = OA a) C/m B đối xứng với A qua d b) Tứ giác ABCD là hình gì. C/m
 10. anh thảo

  Toán Ôn tập chương I

  1) Làm tính nhân a) 4xy (2xy^2 – 3x^2y) ; b) (x+2)(2x^2 – 3x + 4) b) 4a^3b(2a^2b – 3ab^4) c) (2x -3) (x^2 – 3x + 4) 2) Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ 10y^2 + 2y b/ 3z^2 + 6zy + 3y^2 – 27x^2 c/15y^2 – 3y d/ 4z^2 - 8zy + 4y^2 –...
 11. anh thảo

  Toán Đối xứng lớp 8

  1) Cho hình thang ABCD có góc A = góc D = 90 độ. Gọi E là giao điểm đối xứng của C qua AD. I là giao điểm của BE và AD a) C/m ID là tia phân giác của góc CIE b) Tia CI cắt AB ở F. C/m F đối xứng với B qua AD
 12. anh thảo

  Toán Toán đại lớp 8

  1) Tìm x biết a) 3x^3 - 7x^2 + 6x - 14 = 0 b) 6x^3 + 16x^2 - 150x - 400 = 0 2) Tính giá trị của biểu thức A = 2x^3 + x^2y - 2xy - y^2 tại x = 25 , y = 125 3) Tính nhanh a) 100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + ......... + 2^2 - 1^2
 13. anh thảo

  Toán Hình học lớp 8 ( hình thang )

  1) Cho hình thang cân ABCD có AB//CD , AB < CD. Kẻ 2 đường cao AH và BK ( HK thuộc BC) a) C/m HD = KC b) Biết AB = 3cm. Tính độ dài các đoạn HD và CK 2) Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 3 cm. Vẽ phía ngoài tam giác các tam giác đều ABE và tam giác đều ACD a) C/m BCDE là hình thang cân b) Tính...
 14. anh thảo

  Toán Ôn tập hằng đẳng thức lớp 8

  1) Tìm x biết a) ( 5x-1)^2 - (5x-4) ( 5x+4) = 7 b) ( 4x-1)^2 - (2x+3)^2 + 5(x+2)^2 + 3(x-2) ( x+2) = 500 c) (x-2)^3 - (x-2) ( x^2+2x+4 ) + 6(x-2)(x+2) = 60 2) Tính giá trị của biểu thức a) M = 3(x^2+y^2) - (x^3 + y^3 ) +1 biết x+y = 2 3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a) A = 2x^2 + 10x + 9...
 15. anh thảo

  Văn Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ XX đến CMT8 1945

  Lập bảng thống kê các tác giả , tác phẩm văn học từ đầu thế kỉ XX - năm 1945
 16. anh thảo

  Toán [Lớp 8] Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

  1) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến a) A = ( x-1)^3 - (x+4) ( x^2 - 4x + 16 ) + 3x(x-1) b) B = ( x+y - 1)^3 - (x+y+1)^3 + 6(x+y) 2) Tìm GTNN của biểu thức A = x^2 + 6x + 11 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B = 4-x^2 - x
 17. anh thảo

  Toán Tứ giác lớp 8

  1) Cho tam giác ABC , AB < AC. AH là đường cao; M,N,P lần lượt là trung điểm của AB , BC , CA a) C/m MP là đường trung trực của AH b) So sánh chu vi tứ giác MPNH và chu vi tam giác ABC 2) Cho tam giác ABC , H là trực tâm , O là giao điểm 3 đường trung trực. M là trung điểm BC. C/m OM = 1/2 AH...
 18. anh thảo

  Văn Lão Hạc

  Hãy phân tích và cho biết vì sao nhà văn Nam Cao lại miêu tả Lão Hạc là "khóc như con nít" ‘Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu máo như con nít. Lão hu hu khóc… ‘.
 19. anh thảo

  Toán Đại số 8

  1) Tìm x biết ( 3x + 4 ) ( 9x^2 - 12x + 16) = 65 2) C/m các biểu thức sau không phụ thuộc vào x , y M = ( x+y-1)^3 - ( x+y+1)^3 + 6(x+y)^2
 20. anh thảo

  Toán Toán nâng cao lớp 8

  1) Tính giá trị của biểu thức sau M = \frac{3}{229} . ( 2 + \frac{1}{433} - \frac{1}{229} + \frac{1}{229. 433} 2) Tính P biết P=( 2^{9} + 2^{7} +1) ( 2^{23} - 2^{21}+2^{19}-2^{17} + 2^{14} + 2^{10}+2^{5} - 2^{7} + 1 )
Top Bottom