Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Toán 8 Phân thức đại số - MIN, MAX

  2.C/m biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y: (x^2+a)(1+a)+a^2x^2+1/(x^2-a)(1-a)+a^2x^2+1
 2. A

  Phân thức đại số

  Chứng minh rằng phân thức sau tối giản vs mọi số TN n: A=10n^2+9n+4/20n^2+20n+9
 3. A

  [Toán 7] Hình học

  Cho hình thang cân ABCD có đáy CD. Gọi E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của AB,BD,CD,CA. a)C/m EG là pg của FÊH b) Tính các góc của t.g EFGH biết hình thang cân ABCD có góc C=60 độ
 4. A

  [Hình 8] Hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật

  Cho hình thang ABCD(AB//CD), DC = AD, góc A=B=60 độ, Từ C kẻ 1 đường thẳng // AD cắt cạnh AB ở . a)T.g ADCE là hình gì?C/m AC vuông góc DE b) Đường thẳng AD cắt BC tại F. C/m AC, BD, EF đồng qui
 5. A

  bài toán về đối xứng tâm

  Cho góc xOy, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy. a) So sánh các độ dài OB và OC. b)Tìm điều kiện số đo góc xOy để B đối xứng C qua O
 6. A

  [Toán hình 8] đối xứng tâm

  Cho tam giác ABC , gọi D , E , F theo thứ tự là trung điểm cua BC , AC , AB . Gọi O là 1 điểm bất kì , A' là điểm đối xứng với O qua D , B' là điểm đối xứng với O qua E , C' là điểm đối xứng với O qua F . Chứng minh AA' , BB' , CC' đồng qui
 7. A

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt biến phụ x (x+1)(x+2)(x+3)-24
 8. A

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt biến phụ: a) (x^2+3x+1)(x^2+3x-3)-5 (x^2+2x)^2-2x^2-4x-3
 9. A

  Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thêm, bớt hạng tử

  Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm bớt cùng 1 hạng tử thích hợp: a) x^4+4y^4 b)81x^4 +4y^4 c)x^5+x+1 d)x^5+x-1
 10. A

  [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử

  Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách: a) x^2-4x-5 b)x^3+3x^2+3x+2 c)x^3+x^2-x+2 d)2x^2-5xy+3y^2 e)x^4-5x^2+4
 11. A

  Văn [Văn 8] Luyện tập Tiếng Việt (lý thuyết + bài tập).

  Đoạn trích đầu văn bản Tôi đi học "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều..." đã xuất hiện trong văn bản nào khác? Điều đó có ý nghĩa gì?
 12. A

  Toán Đối xứng trục

  Cho góc xOy = 60 độ, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ đ' C đối xứng với A qua Oy a)C/m OB = OC b) Tính BÔC c) Dựng đ' M thuộc tia Ox, đ' N thuộc tia Oy sao cho tam giác AMN có chu vi nhỏ nhất Mình cần câu c thôi:)
 13. A

  Toán Đối xứng trục

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao. Lấy điểm D đối xứng với B qua đường thẳng AH. Kẻ DE vuông AC ở E, HK vuông AC ở K a) Tứ giác DEAB là hình gì b) So sánh KA và KE c) Chứng minh tam giác AHE cân d) Gọi M là trung điểm của DC. Chứng minh góc HEM = 90 độ
 14. A

  Toán [Toán 8] Hình học

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) có AH là đường cao. Lấy điểm D đối xứng với B qua đt AH. Kẻ DE vuông AC ở E, HK vuông AC ở K a) Tứ giác DEAB là hình gì b) So sánh KA và KE c) C/m tam giác AHE cân d) Gọi M là trung điểm của DC. C/m góc HEM = 90 độ
 15. A

  Toán Bài tập hình 8

  Cho tam giác ABC, gọi m là đường trung trực của BC. Vẽ điểm D đối xứng với A qua m a) tìm các đoạn thẳng đối xứng với AB, AC qua m b) Xác định dạng của t.giác ABCD
 16. A

  phân tích đa thức thành nhân tử

  Tìm GTNN, GTLN (nếu có) của các biểu thức sau: a) A = 5 - x^2 + 2x - 4y^2 - 4y b) B = x^2 - 2x + y^2 - 4y + 7 c) C = x^2 - 4xy + 5y^2 + 10x - 22y + 28 d) D = (x-1) (x+2) (x+3) (x+6)
 17. A

  [Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

  Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các biểu thức sau: a) A = 4x^2 + 4x + 11 b) B= 4x - x^2 - 3 c) C = x - x^2 d) D = x^2 - 20x + 75
 18. A

  Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

  Chứng minh rằng: (n^2 - 1) chia hết cho 8 với n là số tự nhiên lẻ bất kỳ
 19. A

  bài hình về đường trung bình của tam giác

  Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM.Lấy điểm D thuộc AC sao cho DC=2AD, gọi BD cắt AM tại I, E là trung điểm CD.CMR:AI=MI
 20. A

  bài toán về những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Tìm x: (x-2)^3 - x^2(x-6) = 4
Top Bottom