Kết quả tìm kiếm

  1. GauCuli

    English THPT điền từ

    Mọi người giúp mình bài này với ạ. Cảm ơn các bạn nhiều!!!!!
  2. GauCuli

    English THPT Rewrite

    Mọi người giúp em bài này với ạ. 1. The Mountain Rescue Team is pessimistic about missing climbers. -> The MRT doesn't ...... 2. Think back to last April -> Cast ........ 3. You're under no obligation to accept their offer. -> You can ......... 4. Jessica soon calmed down...
Top Bottom