Kết quả tìm kiếm

 1. Song_Ngu_123

  Em lên lớp 10 r ạ =))) Lên 10 học Hóa chuyên phát sắp mất gốc rùi huhu =((

  Em lên lớp 10 r ạ =))) Lên 10 học Hóa chuyên phát sắp mất gốc rùi huhu =((
 2. Song_Ngu_123

  Em học chuyên Hoá ạ nên cố gắng thui. Cố học để thi đh cho tốt :3

  Em học chuyên Hoá ạ nên cố gắng thui. Cố học để thi đh cho tốt :3
 3. Song_Ngu_123

  Hóa 10 Viết công thức Lewis khả dĩ nhất cho các phân tử và ion sau

  Viết công thức Lewis khả dĩ nhất cho các phân tử và ion sau, bao gồm tất cả các cấu trúc cộng hưởng AlI3, CS2, HCOOH, COCl2, ClO3 -, NO3 -, H2S, NO2, ClO4 -, OCN- (ion xianat, nguyên tử C trung tâm) CNO- (ion isoxianat, nguyên tử N trung tâm), PO4 3-, N2O, BeCl2, AsF5, AlCl4 -. 3-4 chất đầu mong...
 4. Song_Ngu_123

  Hello cậu íu :Tuzki33

  Hello cậu íu :Tuzki33
 5. Song_Ngu_123

  Hóa 9 Hỗn hợp A gồm 2 axit cacboxylic no đơn chức mạch hở X, Y

  Bài này ý a không nhất thiết phải tìm ra cụ thể mà chỉ cần tìm chung chung đúng không ạ?
 6. Song_Ngu_123

  Hóa 12 giúp mình cách giải :Sục 2a mol CO2 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH

  Ưu tiên tạo kết tủa trc rồi mới hòa tan dần ạ.
 7. Song_Ngu_123

  Hóa 12 giúp mình cách giải :Sục 2a mol CO2 vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH

  CO2 + Ba(OH)2 ----> BaCO3 + H2O mol a -----> a -------------> a CO2 + 2NaOH ----> Na2CO3 + H2O mol 0,5a <--- a ------------> 0,5a CO2 + Na2CO3 + H2O ------> NaHCO3 mol 0,5a <--- 0,5a ---------------------> 0,5a Chúc bạn học tốt!!!
 8. Song_Ngu_123

  Hóa 9 Hỗn hợp A gồm 2 axit cacboxylic no đơn chức mạch hở X, Y

  Hỗn hợp A gồm 2 axit cacboxylic no đơn chức mạch hở X, Y có công thức lần lượt là CnH2nO2 và CmH2mO2 (n+2=m). Cho a gam hỗn hợp A tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3 thì thu được 6,72 lit CO2. Đốt cháy hoàn toàn a gam A rồi dẫn toàn bộ sản phẩm chỉ gồm CO2 và hơi nước qua bình 1 đựng P2O5...
 9. Song_Ngu_123

  Hóa 9 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (X) đơn chức cho CO2 và H2O

  Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (X) đơn chức cho CO2 và H2O; cho 27,45g (X) tác dụng hoàn toàn vừa đủ với NaOH ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm . Đốt cháy hoàn toàn thu được 23,85g chất rắn (Z) nguyên chất cùng hỗn hợp khí và hơi (T). Hấp thụ toàn bộ (T) vào dung dịch chứa...
 10. Song_Ngu_123

  Toán 9 Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P

  Cho x, y, z là ba số thực dương, thỏa mãn: 1/x + 1/y + 1/z = 3 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = [√ (2x^2 + y^2)]/xy + [√ (2y^2 + z^2)]/yz + [√ (2z^2 + x^2)]/xz
 11. Song_Ngu_123

  English THCS Write a new sentence

  Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the word given. You must use between three and eight words, including the word given. Do not change the word given. 1. I sincerely promise you that I’m telling you the truth. (bottom) → I promise you...
 12. Song_Ngu_123

  English THCS Finish each of the following sentences

  Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. 1. Tom hasn’t watched a football match for 2 months. → The last____________________________________________________ 2. “You should apply for that job. It is suitable for you.” Kevin...
 13. Song_Ngu_123

  English THCS Write the correct FORM of each bracketed word.

  Write the correct FORM of each bracketed word. 1. They entered the areas without (PERMIT)___________. 2. The giant panda is a(n) (DANGER)___________ species. 3. What makes the computer a (MIRACLE)___________ device? 4. You may be surprised at the large (VARIED)___________ of animals in...
 14. Song_Ngu_123

  English THCS Rewrite each of these sentences

  Rewrite each of these sentences in such way that it means the same as the sentence printed before it. 1. Jenny entered the room quietly so that she would not disturb the lecturer.  So as …………………………………………………………………………………………. 2. The price of crude oil has decreased sharply in recent years. ...
 15. Song_Ngu_123

  English THCS Complete the second sentence

  Complete the second sentence 1. I met her while I was staying in Paris last summer. stay  I met her................................................in Paris last summer. 2. I couldn't remember the name of my hotel when I got into the taxi. called  I couldn't...
 16. Song_Ngu_123

  English THCS Write a new sentence similar in meaning

  Write a new sentence similar in meaning to the given one, using the word given in the brackets. Do not alter the word in any way. 1. It was six months since I stopped subscribing to that magazine. SUBSCRIPTION  I cancelled ………………………………………………………six months ago. 2. These books are on loan...
 17. Song_Ngu_123

  English THCS Rewrite the following sentences

  Rewrite the following sentences in such a way that the second sentence has the same meaning as the first one. 1. Just thinking about his face at the moment makes me laugh.  The very ……………………………………………………………………………………… 2. We don’t have to do so many things to please him.  It is...
 18. Song_Ngu_123

  English THCS Give the correct form of the words in brackets

  Give the correct form of the words in brackets 1. Please (know) .................................. our letter of the 25th. We have not had a reply. 2. Eating fish and lots of vegetables greatly increases your life (expect) ............................. 3. It is very rude to interrupt someone...
 19. Song_Ngu_123

  English THCS Fill in each blank with one suitable preposition or particle .

  Fill in each blank with one suitable preposition or particle . 1. Dishonesty is foreign ……………. his nature. 2.Yuri Gagarin lifted …………… into space aboard the Vostok 1 at 9.07 a.m. Moscow time …………… 12th April, 1961. 3. She was free to indulge …………… leisure activity like reading. 4. Is it OK if I...
Top Bottom