Kết quả tìm kiếm

  1. mchau99

    Hóa Amin

    Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp x gồm các amin no hở thu được 17,6 gam CO2 và 12,15 gam H2O. nếu cho 19,3 gam x tác dụng với HCl dư thu được m gam muối xác định m
Top Bottom