Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn Việt Bách

    Hóa Hóa 8 tìm công thức hóa học [mai mình thi rồi]

    Bạn ơi mình tính ra n oxit sắt rồi nhưng tìm cthh kiểu j?? Vì mik đặt FExOy ma
  2. Nguyễn Việt Bách

    Hóa Hóa 8 tìm công thức hóa học [mai mình thi rồi]

    Hòa tan 16,4 gam Fe và oxit sắt bằng dung dịch HCl dư được 3,36l khí và dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung nóng B đến khối lượng không đổi được 20 gam. Tìm công thức hóa học của oxit sắt.
Top Bottom