Kết quả tìm kiếm

 1. Yukle

  Hóa Công thức phân tử của X

  X+ 3NaOH-----> C6H5ONa+Y+CH3CHO+H2O Y+ 2NaOH-----> T+ 2Na2CO3 CH3CHO + AgNO3+NH3+H2O----->Z+....... Z+NaOH------>E+....... E+NaOH-------> T+ Na2CO3 Công thức phân tử của X là
 2. Yukle

  Mạch RLC

  mạch RLC, u=200cos100pit(V), R=80 ôm, ZC=90 ôm. Điều chỉnh L thấy có hai giá trị để UL=150can2. Hai giá trị L là
 3. Yukle

  Vật lí sóng âm

  Một nguồn âm N đẳng hướng phát ra sóng âm lan truyền trong môi trường không khí. Hai điểm A, B trong không khí cách N các khoảng NA = 10 cm và NB = 20 cm. Nếu mức cường độ âm tại A là L0 (dB) thì mức cường độ âm tại điểm B là A. (L0 – 6) dB B. L0/4 dB C. (L0...
 4. Yukle

  Vật lí Sóng điện từ

  Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng dài. D. sóng cực ngắn
 5. Yukle

  Nhận xét nào sau đây đúng?

  Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng? A. Chất Z không làm mất màu...
 6. Yukle

  Hóa Este

  Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam...
 7. Yukle

  Số phát biểu đúng là

  Cho các phát biểu sau: (a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon. (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. (c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước. (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy...
 8. Yukle

  Hóa Chùm câu hỏi Hóa học (Tổng hợp) (Phần 2)

  Xem phần 1: https://diendan.hocmai.vn/threads/chum-cau-hoi-hoa-hoc-tong-hop-phan-1.615316/ 9) Cho hỗn hợp 2 amino axit no chứa 1 chức –COOH và 1 chức –NH2 tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong X, cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Tổng số...
 9. Yukle

  Giá trị m

  Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 0,64. B. 1,28. C. 0,98. D. 1,96
 10. Yukle

  Hóa Hiện tượng

  Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau: Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được chất kết tủa màu đen. Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau? A. NH3. B. SO2...
 11. Yukle

  Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là

  Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là...
 12. Yukle

  Giá trị m

  Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là A...
 13. Yukle

  khối lượng Z

  Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là A. 92,1 gam. B. 80,9 gam...
 14. Yukle

  Hóa Chùm câu hỏi Hóa học (Tổng hợp) (Phần 1)

  1) Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là...
 15. Yukle

  Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị .

  Tìm m sao cho đồ thị hàm số f(x)=2x^3 +3(m-1)x^2 +6m(1-2m)x có điểm cực đại và cực tiểu nằm trên đường thẳng y= -4x A. m=1 B. m=2 C. m=-1 D. m=-2
 16. Yukle

  GTLN-GTNN

  tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=5cosx-cos5x trên đoạn [-pi/4;pi/4]
 17. Yukle

  viết phương trình mặt phẳng

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;4) và cắt các trục tọa độ Ox,Oy,Oz lần lượt tại A,B,C thỏa mãn 1/OA^2 + 1/OB^2 +1/OC^2 nhỏ nhất. Viết phương trình mặt phẳng (P)
 18. Yukle

  thể tích tứ diện

  Cho tứ diện OABC có OA=a, OB=b,OC=c, góc AOB = 60 độ, góc BOC =45 độ, góc COA =30 độ. Gọi CH và CK lần lượt là đường cao của tam giác OAC và OBC. Tính V của tứ diện OABC
 19. Yukle

  Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, đường cao của hình chóp bằng a. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,AD. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.EBF
 20. Yukle

  Thể tích hình hộp

  Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thoi và diện tích đáy là S1. Tứ giác ACC'A' và BDD'B' có diện tích lần lượt bằng S2 và S3. Thể tích của hình hộp là
Top Bottom