Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Hóa 12 Xác định số nhóm NaOh và COO H trong amino axit

    cái xác định số nhóm COOH là sao vậy ạ
  2. C

    Hóa 12 Xác định số nhóm NaOh và COO H trong amino axit

    Cho 0,02 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Thêm 50 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, thu được dung dịch Z (có dư NaOH). Cô cạn dung dịch Z thu được 3,79 gam chất rắn. X là A. Glyxin. B. Alanin. C. Valin. D. Axi glutamic Ai giúp với...
Top Bottom