Kết quả tìm kiếm

  1. quechau2003

    Hóa Xác định công thức hóa học 8

    a) Một khoáng vật có thành phần về khối lượng là: 13,77% Na; 7,18% Mg; 57,48% O; 2,39% H và còn lại là một nguyên tố khác. Xác định công thức hóa học của khoáng vật đó.
Top Bottom