Kết quả tìm kiếm

  1. Trần Lê Việt Hoàng

    Sinh [Sinh 7] Giun

    Giun kim Nơi kí sinh: Con đường truyền bệnh: Tác hại: Cách phòng chống: Giun móc câu Nơi kí sinh: Con đường truyền bệnh: Tác hại: Cách phòng chống: Giun rễ lúa Nơi kí sinh: Con đường truyền bệnh: Tác hại: Cách phòng chống: Hoàn thành nơi kí sinh,con đường truyền bệnh,tác hại,cách...
Top Bottom