Kết quả tìm kiếm

  1. Kaito.

    E đang cần gấp ạ

    Hãy viết 10 PTHH điều chế NaOH từ kim loại Na và các hợp chất của Na
  2. Kaito.

    E đang cần gấp mọi người giúp e vs ạ

    cho 200ml dd HCl 0.5M vào 300ml dd NaOh 0.2M. Tính C% dd thu được biết KLR của dd HCl =1,12g/ml và KLR của dd NaOH là 1,029 g/ml
Top Bottom