Kết quả tìm kiếm

 1. Paulo Herrera

  Hóa [Lớp 11] Bài tập về hiđroxit lưỡng tính

  Cho mình hỏi bài này: Cho dung dịch NaOH 0,3M vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được một kết tủa keo trắng. Nung kết tủa này đến khối lượng không đổi thì thu được 1,02g chất rắn. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu? (Giải chi tiết giùm mình với, đáp án là 0,2 lít và 1 lít)
 2. Paulo Herrera

  Văn Chữ người tử tù

  Bạn nào lớp 11 đã học văn bản này thì cho mình xem phần giới thiệu tác giả, tác phẩm và phần đọc hiểu. Nếu các bạn viết vào vở thì chụp lên cho mình xem cho nhanh. :D:p;)
 3. Paulo Herrera

  Hóa Sự điện li

  Bài 1. Cho 100 ml dung dịch chứa Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,1M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Ba(NO3)2 0,05M và Pb(NO3)2 aM tạo kết tủa. TÍnh Cm Pb(NO3)2 và khối lượng chung của các kết tủa. Mình cần gấp! Giúp mình với! :D:D:D:D Giúp mình với, mình cần gấp lắm!
 4. Paulo Herrera

  Toán Tìm GTLN, GTNN của hàm số

  Bài 1:Tìm GTNN, GTLN của: a,
 5. Paulo Herrera

  Hóa Bài toán điện li

  Bài 1: Pha trộn 25 ml NH4OH 0,2M với 25ml HCl 0,2M. Tính pH của dd sau khi pha trộn biết rằng NH4OH có Kb=1,8.10^-5 Bài 2: Pha trộn 25 ml NH4OH 0,2M với 35ml HCl 0,2M. Tính pH của dd sau khi pha trộn biết rằng NH4OH có Kb=1,8.10^-5
 6. Paulo Herrera

  Hóa Bài tập tính pH

  Bài 1: Hòa tan 3,66g hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dd A và 0,896 lit H2 (dktc).ph của dd A là bao nhiêu?
 7. Paulo Herrera

  Hóa Sự điện li

  Bài 1: 1)Tính hằng số phân li của axit CH3COOH biết rằng dd CH3COOH 0,1M có độ điên li a= 1,32%. 2) Cần thêm bao nhiêu ml nước vào 300ml dd CH3COOH 0,2M (Ka= 1,8*10^-5) để độ điện li của nó tăng gấp đôi. Bài 2:, cho độ đ li của axit HA 2M là 0.95%. a, tính hằng số phân li của axit b...
 8. Paulo Herrera

  Vật lí Bài tập dòng điện không đổi 11

  Làm giúp mình bài này với, chiều nay mình cần rồi Từ câu 21-25
 9. Paulo Herrera

  Vật lí Dòng điện không đổi

  Bài 1: Tính điện trở tương đương của những đoạn mạch điện sau đây, biết rằng các điện trở đều bằng nhau và bằng R=12 ôm
 10. Paulo Herrera

  Lỗi âm thanh!

  Trong máy tính của mình, phần Tab mới bị hiện kí hiệu tắt âm thanh. Mình có thể khắc phục hoàn toàn bằng những cách nào?
 11. Paulo Herrera

  Công nghệ Nhiễu sóng .

  Các bạn cho mình hỏi hệ thống kênh VTV của các bạn xem có bị vấp thường xuyên không?
 12. Paulo Herrera

  Hóa [Lớp 10] Bài toán về [tex]H_{2}S[/tex], [tex]SO_{2}[/tex] tác dụng với dung dịch bazơ

  Bài 1: Một hỗn hợp X gồm 2 muối sunfit và hiđrosunfit của cùng một kim loại kiềm - Cho 43,6 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Chất khí A sinh ra làm mất màu vừa đủ 400 ml dung dịch KMnO4 0,3M 2KMnO4 + 5SO2 +2 H2O ® 2MnSO4 + 2KHSO4 + H2SO4 - Mặt khác, 43,6 gam hỗn hợp X cũng...
 13. Paulo Herrera

  Hóa [Lớp 10] Bài toán về [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] đặc.

  Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 11,9g hỗn hợp kim loại Al, Zn bằng dd H2SO4 đặc nóng thu được dd X; 7,616 lít SO2 và 0,64g lưu huỳnh. Tính tổng khối lượng muối trong X.
 14. Paulo Herrera

  Toán 10: Biến đổi lượng giác

  Bài1: Nếu 0<x<180, sinx+cosx=1/2 thì tanx= Khi đó p+q=?
 15. Paulo Herrera

  Hóa Nhóm Halogen

  Bài 1: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B ( có hóa trị không đổi ). Chia X thành hai phần bằng nhau: -Phần 1 tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn. -Phần còn lại hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl (dư) thấy có V lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính V...
 16. Paulo Herrera

  Toán Khoảng cách

  Bài 1: Viết phương trình đường thẳng d cách điểm A một khoảng bằng h và cách điểm B một khoảng bằng k, với: A(1;1), B(2;3), h=2, k=4:);):D
 17. Paulo Herrera

  Hóa Phản ứng của NO3- trong môi trường axit

  Bài 1: Cho 25,6g Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp X và 4,48 lít (đktc) khí NO duy nhất. Cho tiếp 100ml dung dịch HCl 0,8M vào X thì có thu được khí nữa không?. Bao nhiêu lít?:D:D:D:D
 18. Paulo Herrera

  Giải bài toán bằng phương pháp năng lượng

  Bài 1: Tại vị trí cân bằng, con lắc đơn có vận tốc 100cm/s. Độ cao cực đại của con lắc là bao nhiêu? (lấy g=10m/s2)
 19. Paulo Herrera

  Hóa Phản ứng của NO3- trong môi trường axit

  Bài 1: Cho 19,2 g Cu vao 500ml dung dịch NaNO3 1M sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch A:):) a, Cu có tan hết không? Tính thể tích khí NO thoát ra duy nhất ở đktc? b, Tính nồng độ mol/l của các chất có trong dung dịch A? c, Phải thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,2M để kết tủa hết...
 20. Paulo Herrera

  Hóa Tính lượng HNO3 phản ứng

  Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 3,15g kim loại Al trong dung dịch HNO3 2M thu được muối và NO, N2O có tỉ khối so với H2 là 15,28. Tính thể tích khí NO và N2O, HNO3 đã tham gia phản ứng.;);) Bài 2: Khi cho 1,92g hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol 1:3 tác dụng hoàn toàn với HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm...
Top Bottom