Kết quả tìm kiếm

  1. babykai

    Toán Ôn tập hè lớp 7 lên 8

    tìm x,y biết a,6x-2y=3y-4x và x+y=99 b,7x-2y=7y-6x và 2x+3y=20
  2. babykai

    Toán [Toán 9] Casio tìm dư

    Tìm số dư của 201220122012......2012 khi chia cho 2011 có tất cả 30 số 2012
Top Bottom