Kết quả tìm kiếm

 1. dangxuanchuon

  Toán 8 BT toán 8

  a/ Tìm a biết \sqrt{a^{2}-2520} và \sqrt{a^{2}+2520} nguyên b/ Chứng minh: 1^3+2^3+3^3+...+n^3=(1+2+3+...+n)^2 c/ Tại sao n(n+1)(2n+1) \ \vdots \ 6
 2. dangxuanchuon

  Toán 8 Tìm điều kiện chia hết

  Cho: A=1^4+2^4+3^4+...+n^4 B=1+2+3+...+n tìm điều kiện cho n để A⋮ B
 3. dangxuanchuon

  Tin học Game viết bằng pascal

  code: program game; uses crt; var a, b, c, d, e, f: array [-1..12] of byte; g, taocgvat1, taocgv2, i, kq, luot, scfd: byte; soluot: integer; maxi: longword; phim: string; begin; clrscr; maxi:=32768; f[12]:=2; while ((a[1]=2) or (a[2]=2) or (a[3]=2) or (a[4]=2) or (a[5]=2) or (a[6]=2) or...
 4. dangxuanchuon

  Toán 8 Cho $\Delta ABC$ vuông tại A, đường cao AH

  Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là trung điểm AH, E là trung điểm BH. c/m: CD⊥AE
 5. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền chuyển đổi cơ số từ cơ số 10 viết bằng pascal

  code: program chuyen_doi_he_co_so_tu_10; uses crt; var n, r: Int64; m, i, j: byte; a: array[1..64] of byte; const max = 64; begin; clrscr; delay(1000); m := 0; while m = 0 do begin write(' Nhap so ban dau: '); readln(n); write(' nhap he co so ban muon chuyen...
 6. dangxuanchuon

  Toán 8 Chứng minh định lí đường trung tuyến

  định lý: Cho tam giác \Delta ABC bất kì, vẽ các đường trung tuyến AD, BE, CF. Gọi G là trong tâm, ta có:AG = 2GD;AD = 3GD;AD = \frac{3}{2} AG HÌnh vẽ: Cách chứng minh: Gọi I là trung điểm của GB, K là trung điểm của GC Nối các điểm: I-K-E-F Sử dụng tính chất đường trung bình cho \Delta ABC và...
 7. dangxuanchuon

  Tin học Phần mền kiểm tra số nguyên tố viết bằng pascal

  code: *phầm mền là Free Pascal (Compiler)
Top Bottom