Kết quả tìm kiếm

  1. Hải Quỳ Nở Hoa

    Tìm khoảng đồng biến nghịch biến

    Các bạn giúp mình giải một số bài tập toán nha! Tìm khoảng đồng biến nghịch biến của y= (x-3)^3 y= x^3- 3x+ 1 y=x^3+ 3x+ 10
  2. Hải Quỳ Nở Hoa

    Tìm phương trình đường thẳng

    Cần gấp lắm mọi người ơi!!! Đường thẳng đi qua A(1;2) vuông góc với đường thẳng y=-2x+3. Tìm phương trình đường thẳng.
Top Bottom